Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  71  (Next)

A

Aanbouwclausule

Bij brandverzekeringen zijn er twee 'aanbouwclausules' in gebruik.

Een is van belang bij verzekerde objecten in aanbouw. "Meeverzekerd zijn eveneens de materialen op het terrein, eventueel uit te breiden met keten, loodsen, gereedschappen enzovoort".

De andere clausule geeft de verzekerde met betrekking tot de verzekerde zaken de vrijheid om tot aanbouw, verbouwing, vervanging, uitbreiding, afbraak, interne verplaatsing en andere wijzigingen over te gaan, mits dit gedaan wordt binnen de grenzen van de omschrijving.

Entry link: Aanbouwclausule

Aanbouwverzekering

Een verzekering voor objecten in aanbouw, zoals gebouwen, schepen en constructiewerken.

ln het geval van gebouwen verzekert men het object in aanbouw tegen brandschade en desgewenst tegen storm- en vliegtuigschade. Tegenwoordig worden gebouwen in aanbouw veelal op basis van een zogenaamde Constructie All Risks (CAR) polis verzekerd.

Bij de aanbouw van schepen en constructiewerken wordt het object veelal verzekerd tegen schade veroorzaakt door alle van buiten aankomende onheilen.

Voor constructiewerken wordt tegenwoordig doorgaans een transportmontageverzekering gesloten, tenwijl er voor schepen sprake is van een zogenaamde scheepsaanbouwverzekering.

Entry link: Aanbouwverzekering

Aanhangsel

Document waarin een wijziging van de verzekeringsovereenkomst schriftelijk wordt vastgelegd.

Entry link: Aanhangsel

Aanpassingsclausule

Clausule die de verzekeraar het recht geeft om de premie en/of voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen 'en bloc', te wijzigen. De wijziging is dus van toepassing voor alle in die groepen lopende polissen.

De verzekeringnemer wordt van de wijziging op de hoogte gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij binnen de op de kennisgeving aangegeven termijn schriftelijk heeft medegedeeld dat hij met de wijziging niet akkoord gaat waarna de verzekering wordt beëindigd op de in de kennisgeving genoemde datum. 

Deze clausule komt in ieder geval voor bij onopzegbare schadeverzekeringen en bij de meeste andere schadeverzekeringen.

Andere benamingen: bloc bepaling, herzieningsclausule, en-bloc bepaling of premieherzieningsclausule

Entry link: Aanpassingsclausule

Aansprakelijkheid

De verplichting tot het vergoeden van de schade, die een natuurlijke- of rechtspersoon heeft toegebracht aan een ander. Aansprakelijkheid kan ontstaan uit de wet (in dat geval spreekt men van wettelijke aansprakelijkheid) of uit een overeenkomst (en dan is er sprake van contractuele aansprakelijkheid).

Entry link: Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsverzekering

Een verzekering die tot doel heeft het vermogen van een verzekerde te beschermen tegen het risico dat hij aansprakelijk wordt gesteld en wordt verplicht om ten laste van zijn vermogen de schade aan een ander te vergoeden.

Volgens de verzekering vergoedt de verzekeraar de bedragen die de verzekerde op grond van aansprakelijkheid voor letsel, schade of ander nadeel moet betalen aan derden, alsmede de kosten die moeten worden gemaakt voor de verdediging van de verzekerde tegen een terechte- of onterechte aansprakelijkstelling.

De aansprakelijkheidsverzekering kent diverse verschijningsvormen. Afhankelijk van de hoedanigheid van de verzekerde of de soort aansprakelijkheid, die is verzekerd. De belangrijkste zijn de particuliere-, de bedrijfs-, de beroeps- en de motorrijtuigaansprakelijkheidsverzekering, de medische- en de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering.

De aansprakelijkheidsverzekering vormt in sommige gevallen onderdeel van andere verzekeringsvormen, zoals de Constructie All Risks verzekering, de Motorrijtuigen All Risks verzekering en de Pleziervaartuigverzekering.

Entry link: Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Een verzekering, die het vermogen van een bedrijf beschermt tegen het risico dat het door derden aansprakelijk wordt gesteld, bij uitoefening van het in de polis omschreven bedrijf.

De dekking is doorgaans beperkt tot aansprakelijkheid voor materiële schade en/of letsel en de daaruit voortvloeiende gevolgschade. De gebruikelijke AVB dekt naast de algemene aansprakelijkheid van het verzekerde bedrijf eveneens de aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten en de contractuele aansprakelijkheid.

Entry link: Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen

Een verzekering die het vermogen van een beroepsbeoefenaar beschermt tegen het risico dat hij aansprakelijk wordt gesteld wegens fouten, verzuimen of nalatigheden in de uitoefening van zijn beroep. De dekking heeft uitsluitend betrekking op vermogensschade. De wettelijke- en contractuele aansprakelijkheid is verzekerd krachtens de algemene aansprakelijkheidsverzekering, die in combinatie met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan worden gesloten.

Entry link: Aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen

Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen

Een verzekering die het privévermogen van bestuurders en commissarissen van rechtspersonen beschermt tegen het risico dat zij persoonlijk (en in hun privé-vermogen) aansprakelijk worden gesteld voor schade door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie. De dekking heeft uitsluitend betrekking op aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade.

Entry link: Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen

Aansprakelijkheidsverzekering, verplichte

Een aansprakelijkheidsverzekering die een natuurlijk- of rechtspersoon op grond van wettelijke bepalingen verplicht is te sluiten (waaronder de aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen en het vervoer van gevaarlijke stoffen op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering).

Motorrijtuigen; de aansprakelijkheidsverzekering voor de jacht op grond van de Jachtwet; de aansprakelijkheid inzake atoomrisico's op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Kernenergie).

Entry link: Aansprakelijkheidsverzekering, verplichte


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  71  (Next)