Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  71  (Next)

A

Aanvangsdatum formeel

De datum waarop de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. Deze ligt op het moment waarop overeenstemming bestaat tussen de verzekerde en de verzekeraar met betrekking tot de premie en voorwaarden van de verzekering respectievelijk de acceptatie door de verzekeraar van het risico dat door de verzekerde aan de verzekeraar wordt overgedragen. In het algemeen wordt de verzekering geacht te zijn ingegaan om 0.00 uur van de dag van de wilsovereenstemming tenzij een ander moment is overeengekomen.

Entry link: Aanvangsdatum formeel

Aanvangsdatum materieel

De datum, met als tijdstip 0.00 uur, waarop de verzekeringsovereenkomst begint te lopen en de verzekerde recht heeft op schadevergoeding wanneer zich een onder de polis gedekte schadegebeurtenis zich voordoet.

Entry link: Aanvangsdatum materieel

Aanvraagformulier

Een door de verzekeraar of makelaar ter beschikking gesteld formulier, waarmee een verzekering kan worden aangevraagd. Het aanvraagformulier bevat vragen van administratieve aard (zoals naam-, adres- en woonplaatsgegevens) en vragen die betrekking hebben op de te verzekeren risico's en risico-objecten.

 

Een aspirant-verzekeringnemer mag er van uit gaan dat hij door een juiste en volledige beantwoording van alle vragen de informatie heeft verschaft, die de verzekeraar nodig heeft voor het beoordelen van het risico. Door het ondertekenen van het aanvraagformulier geeft de aspirant-verzekeringnemer niet alleen te kennen dat hij de verzekering wenst te sluiten, maar ook dat hij de verplichtingen, die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien, zal aanvaarden. Het moment waarop de verzekeraar zonder verdere informatie in te winnen besluit om de verzekering te accepteren op basis van de aan de aspirant-verzekeringnemer bekende premie en voorwaarden, is deze (formeel) tot stand gekomen.

Entry link: Aanvraagformulier

Aanvrager

Degene die een verzekering aanvraagt ten behoeve van zichzelf, namens een rechtspersoon waarvoor hij handelingsbevoegdheid heeft of voor een derde wanneer hiervoor een rechtsgrond bestaat.

Entry link: Aanvrager

Aanvullende brandverzekering

Een verzekering op roerende of onroerende zaken, die naast of als onderdeel van een brandverzekering gesloten kan worden en in aanvulling op de (eventueel uitgebreide) standaarddekking hiervan een dekking biedt voor niet nader in de polis omschreven kosten en/of bedrijfsschade.

Dekking vindt veelal plaats tot een bepaald percentage (meestal tussen de 10% en 25%) van de verzekerde som van de hoofdverzekering.

In geval van schade vergoedt de aanvullende brandverzekering het vooraf overeengekomen percentage van het schadebedrag, dat op grond van de hoofdverzekering wordt uitgekeerd.

 

Deze verzekering wordt ook wel Ongedekte Belangenverzekering genoemd.

Entry link: Aanvullende brandverzekering

Aardbevingsverzekering

Een verzekering tegen schade, die direct wordt veroorzaakt door een aardbeving. Het aardbevingsrisico wordt als "calamiteitsrisico" beschouwd en wordt in Nederland bij de meeste verzekeringen, behalve transportverzekeringen, uitgesloten. Buiten Nederland komt de aardbevingsverzekering wel voor.

Entry link: Aardbevingsverzekering

Abandonnement

Het houdt in dat er afstand gedaan wordt door de verzekeringsnemer van de verzekerde zaak en dat deze overgedragen wordt aan de verzekeraar tegen gelijktijdige betaling van de verzekerde som.

Momenteel wordt deze mogelijkheid tot het doen van abandonnement in de meeste verzekeringen drastisch beperkt of uitgesloten omdat deze waarborgvorm voor verzekeringsmaatschappijen te veel onzekerheden inhoudt omdat de zaak in kwestie vaak wisselend van executiewaarde is.

Abandonneren = afstand doen, prijsgeven.

Entry link: Abandonnement

Acceptant

Een functionaris, in dienst van een verzekeraar, belast met de taak om aan de verzekeraar ter verzekering aangeboden risico's te beoordelen, premie en voorwaarden vast te stellen en de polisopmaak voor te bereiden.

Entry link: Acceptant

Acceptatiecapaciteit

Het vermogen van een schadeverzekeraar om risico's over te nemen van zijn verzekerden, c.q. te dragen. De acceptatiecapaciteit van een verzekeraar wordt bepaald door de vrije reserves en het geïnvesteerde kapitaal en wordt vergroot wanneer adequate herverzekeringsmogelijkheden beschikbaar zijn.

Entry link: Acceptatiecapaciteit

Acceptatieproces

Het beslissingsproces bij een verzekeraar om te bepalen of een bepaald risico van de aspirant-verzekerde kan worden overgenomen en zo ja, tegen welke premie en op welke condities.

Entry link: Acceptatieproces


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  71  (Next)