Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  71  (Next)

A

Accijnsverzekering

Sommige zaken voor binnenlandse consumptie zijn accijnsplichtig (bijvoorbeeld alcoholische dranken, rookwaren).

Zolang deze zaken zich onder verantwoording van de fabrikant of importeur in (fictief) entrepot bevinden hoeft de accijns niet te worden afgerekend, omdat deze verplichting pas ontstaat wanneer de zaken in het verkeer worden gebracht. Ze zullen dan ook voor de waarde exclusief accijns worden verzekerd. Wanneer de accijnsplichtige zaken door brand worden verwoest of uit het entrepot worden gestolen zal de belanghebbende bij de fìscus moeten aantonen dat de zaken niet in het verkeer zijn gekomen. Wanneer hij dat niet kan zal hij de accijns alsnog moeten afrekenen. De accijnsverzekering dekt het geldelijke nadeel dat hierdoor voor hem ontstaat.

Entry link: Accijnsverzekering

Accreditiefverzekering

Vorm van een kredietverzekering, waarbij een importeur zich verzekert tegen het risico dat hij loopt na het openen van een accreditief in het buitenland en het dienovereenkomstig overmaken van de betreffende gelden.

Wanneer de buitenlandse exporteur het accreditief niet opneemt, maar de importeur zonder de aangekochte zaken in goede staat te hebben ontvangen, de overgemaakte gelden desondanks niet, niet geheel of slechts met veel vertraging terugontvangt op grond van onder andere politieke gebeurtenissen, overheidsmaatregelen, transfermoeilijkheden, deviezentekorten of natuurrampen, vergoedt de verzekeraar het geldelijk nadeel dat de importeur lijdt.

(Accreditief = opdracht aan een bank om (tegen afgifte van papieren) een som ineens of een bedrag bij gedeelten aan iemand te betalen, of wissels van hem te accepteren; kredietbrief)

Entry link: Accreditiefverzekering

Accres-/decresclausule

Een clausule die vaak wordt opgenomen in polissen voor bedrijfsschadeverzekering ter vermijding van onderverzekering.

 

Door toepassing van de accres-/decresclausule biedt de verzekeraar, wanneer blijkt dat het verzekerd bedrag te laag is in vergelijking tot het werkelijke belang, automatisch dekking over het verschil (accres), tot maximaal een vooraf overeengekomen percentage (meestal 30%) van het verzekerd bedrag. Bij verzekeringen, die vooaien zrjn van deze clausule, verplicht de verzekerde zich om aan het eind van elk verzekeringsjaar aan de verzekeraar (eventueel m.b.v. een accountantsverklaring) opgave te doen van het werkelijke belang gedurende dat jaar. Wanneer het werkelijke belang hoger was dan het verzekerde bedrag, dient premie te worden bijbetaald, indien het lager was vindt premierestitutie plaats voor het verschil (decres) tot maximaal het afgesproken percentage (meestal 30%).

 

Alternatieve benamingen voor deze clausule zijn: lncrease-/decreaseclausule, overdekkings-/restitutieclausule.

Entry link: Accres-/decresclausule

Act committed systeem

Wanneer een aansprakelijkheidsverzekering op basis van dit systeem is gesloten is bepalend voor de vraag of er dekking is dat de schade binnen de contractsduur van de verzekering is veroorzaakt, met andere woorden: inloop (schade veroorzaakt voor de aanvang van de contractsduur van de verzekering) is uitgesloten, uitloop (schade veroorzaakt tijdens de contractsduur van de verzekering, maar pas gevorderd bij de verzekerde, c.q. gemeld bij de verzekeraar,na afloop van de contractsduur) is volledig gedekt.

Entry link: Act committed systeem

Actuariële methode

Een methode om met behulp van actuariële grondslagen de contante waarde van toekomstige verplichtingen te berekenen. Men houdt hierbij rekening met de interest en de sterftekans over de te berekenen periode.

Entry link: Actuariële methode

Actuaris

Een beoefenaar van de actuariële wetenschap. Dit is een tak van wetenschap die betrekking heeft op de verzekeringswiskunde.

 

Op wiskundige wijze wordt gezocht naar een oplossing voor bepaalde problemen van verzekering aan de hand van statistiek en waarschijnlijkheidsrekening. Bij levensverzekeraars en pensioenfondsen beslaat zijn taak voornamelijk uit het opstellen van premietarieven, het berekenen van premiereserves, het vaststellen van de afkoopwaarde en premievrije waarde van polissen. In schadeverzekeringsbranches, waar men over voldoende statistisch materiaal beschikt, maakt men eveneens gebruik van de diensten van actuarissen (de zogenaamde schade-actuaris).

Entry link: Actuaris

Adfiz

Adviseurs in Financiële Zekerheid.

Adfiz is een branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs. Ontstaan in 2012 uit een fusie tussen NVA en NBVA.

Entry link: Adfiz

AEX

Amsterdam Exchange Index. De AEX is de belangrijkste Nederlandse beursindex. 

De beursindex (ook wel aandelenindex) is het gewogen gemiddelde van een aantal belangrijke aandelen. Vaak zijn dit de grootste aandelen van de beurs. 

Entry link: AEX

Affectieschade

Schade die gebaseerd is op de waarde, die iemand uit overwegingen van persoonlijke gehechtheid aan een zaak toekent (bijvoorbeeld omdat het voorwerp een familiestuk is). Het risíco van affectieschade is echter op basis van een schadeverzekering niet verzekerbaar omdat het verzekerde belang niet objectief op geld waardeerbaar is
Entry link: Affectieschade

Afgevende maatschappij

Bij herverzekering de betiteling van de maatschappij die een gedeelte van de door haar geaccepteerde risico's in herverzekering geeft aan een herverzekeraar.

 

Een alternatieve benaming is: cedent.

Entry link: Afgevende maatschappij


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  71  (Next)