Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  71  (Next)

A

Afkoop

Bij afkoop van een levensverzekering wordt de waarde van de polis uitbetaald, waarna de verzekering wordt beëindigd. Dit is alleen mogelijk bij verzekeringen die zeker tot uitkering komen.

Veelal wordt verklaring geëist waaruit de goede gezondheid van verzekerde blijkt, dit i.v.m. autoselectie.

Entry link: Afkoop

Afkortingen - Wft Basis

Afkortingen uit cursus Wft Basis

Entry link: Afkortingen - Wft Basis

Afkortingen - Wft Schade Particulier

Afkortingen uit de cursus Wft Schade Particulier

Entry link: Afkortingen - Wft Schade Particulier

Aflaadpolis

Een goederentransportverzekering voor een partij goederen, die niet ineens, maar in gedeelten wordt verzonden en waarvoor men de verzekeringsdekking, -voorwaarden en de premie voor de gehele partij wil vastleggen.

Het verzekerde bedrag wordt voor de partij als geheel vastgesteld, met dien verstande dat de verzekering slechts voor een afgesproken maximum per vervoersgelegenheid van kracht is. Iedere zending (aflading) moet door de verzekerde worden opgegeven, zodat de waarde daarvan kan worden afgeschreven van het totale verzekerde bedrag.

De premie wordt bij elke aflading afzonderlijk in rekening gebracht.

 

Aflaadpolis wordt ook wel afschrijfpolis genoemd.

Entry link: Aflaadpolis

AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt integriteitstoezicht (gedragstoezicht) op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen.

Entry link: AFM

Aftrek nieuw voor oud

Een bedrag dat, in geval van herstelbare schade, volgens het in de wet vastgelegde schadevergoedingsbeginsel of de polisvoorwaarden in mindering wordt gebracht op de reparatiekosten van de verzekerde zaak. Dit wordt gedaan op grond van het feit dal het verzekerde object na de reparatie in betere staat wordt geacht dan voor de schade, waardoor de verzekerde er in wezen op vooruitgegaan is. Door toepassing van de aftrek wordt dit gecompenseerd.

Entry link: Aftrek nieuw voor oud

Agentschap

Wanneer een verzekeringsmaatschapij en een tussenpersoon zijn overeengekomen dat de tussenpersoon kan bemiddelen tussen deze verzekeringsmaatschappij en de (aspirant-)verzekerden, spreekt men van een agentschap.

 

De bestaande verzekeringen die middels deze bemiddeling tot stand zijn gekomen worden ook wel met de term 'agentschap' of met de term 'portefeuille' aangeduid.

 

Entry link: Agentschap

Aggregate deductible

Eigen risico dat niet geldt per schadegeval, maar voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld een jaar. De verzekeraar vergoedt de schade krachtens de verzekeringsovereenkomst voor zover het 'aggregate deductible' wordt overschreden.

Entry link: Aggregate deductible

Aggregate limit

Dit is het bedrag, dat de maximale aansprakelijkheid van de verzekeraar aangeeft voor alle schadegevallen bij elkaar gedurende een bepaalde periode.

Entry link: Aggregate limit

AKW

Algemene KinderbijslagWet (volksverzekering) is een sociale uitkering die wordt toegekend als tegemoetkoming in de onderhoudskosten van een kind.

De AKW bepaalt dat iedereen die in Nederland woont of er in dienstbetrekking werkt, recht heeft op kinderbijslag voor de eigen, stief- of pleegkinderen tot 16 jaar die tot zijn huishouden behoren of die door hem worden onderhouden.

Voor kinderen van 16 of 17 jaar bestaat recht op kinderbijslag als zij naar school gaan, werkloos of arbeidsongeschikt zijn en hun eventuele inkomsten uit arbeid een bepaald bedrag niet overschrijden.

Entry link: AKW


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  71  (Next)