Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  71  (Next)

A

AMA

American Medical Association – AMA-tabel. Richtlijnen ( voor bepaling van invaliditeitsuitkering als er sprake is van blijvende invaliditeit.  De AMA-tabellen gaan uit van de mate van functieverlies van (delen van) het lichaam.

De medisch expert bepaalt hoeveel % invaliditeit er is ten opzichte van het ledemaat en hoeveel % dit beschadigde ledemaat dan is ten opzichte van de gehele mens.

 

Entry link: AMA

Annuïteit

Een betaling in gelijkblijvende termijnen, die bestaat uit een rentedeel en een aflossingsdeel ter aflossing van een schuld. Het aflossingsdeel in iedere termijn neemt met de loop van de termijnen toe terwijl het rentedeel afneemt.

Entry link: Annuïteit

Annuïteit

Een betaling in gelijkblijvende termijnen, die bestaat uit een rentedeel en een aflossingsdeel ter aflossing van een schuld. Het aflossingsdeel in iedere termijn neemt met de loop van de termijnen toe terwijl het rentedeel afneemt.

Entry link: Annuïteit

Annuleringsverzekering

Een verzekering voor mensen die een reisarrangement of een huurovereenkomst met betrekking tot een vakantieverblijf hebben gesloten. De verzekering vergoedt (een deel van) de vooruitbetaalde of verschuldigde bedragen, waarvoor men geen tegenwaarde heeft genoten doordat men als gevolg van een in de polis genoemde omstandigheid de reis of het verblijf moet annuleren of voortijdig moet beëindigen.

 

Gedekt zijn de annuleringskosten, of de kosten van reisonderbreking, in verband met ondermeer: overlijden, ernstige ziekte of ongeval van de verzekerde of een naast familielid, onverwachte onvrijwillige werkloosheid, ernstige zaakschade door in de polis genoemde oorzaken aan de eigendommen of het bedrijf van de verzekerde, waardoor zijn aanwezigheid dringend gewenst is.

Entry link: Annuleringsverzekering

Annuleringsverzekering

Een verzekering voor mensen die een reisarrangement of een huurovereenkomst met betrekking tot een vakantieverblijf hebben gesloten. De verzekering vergoedt (een deel van) de vooruitbetaalde of verschuldigde bedragen, waarvoor men geen tegenwaarde heeft genoten doordat men als gevolg van een in de polis genoemde omstandigheid de reis of het verblijf moet annuleren of voortijdig moet beëindigen. Gedekt zijn de annuleringskosten, of de kosten van reisonderbreking, in verband met ondermeer: overlijden, ernstige ziekte of ongeval van de verzekerde of een naast familielid, onverwachte onvrijwillige werkloosheid, ernstige zaakschade door in de polis genoemde oorzaken aan de eigendommen of het bedrijf van de verzekerde, waardoor zijn aanwezigheid dringend gewenst is.

Entry link: Annuleringsverzekering

Anti-selectie

Personen of bedrijven hebben de neiging om risico's waaruit ze geen of nauwelijks schade verwachten zelf te dragen, terwijl ze voor risico's waarbij ze de schadekans groot achten een verzekering wensen te sluiten. Men noemt dit verschijnsel 'autoselectie' (de verzekerde kiest voor zichzelf).

Een verzekeraar kan echter slechts een evenwichtige portefeuille opbouwen op basis van het gemiddelde risico, met andere woorden een evenwichtige verhouding tussen risico's met een grotere schadekans en risico's met een kleine schadekans. Hij zal zich dan ook tegen anti-selectie wapenen door aspirant-verzekeringnemers, die een risico met een meer dan gemiddelde schadekans willen verzekeren, een hogere premie of een beperking van voorwaarden, danwel in het geheel geen verzekering aan te bieden.

Entry link: Anti-selectie

ANW

Algemene Nabestaanden Wet (ANW). Deze wet geeft recht op een uitkering als de partner overlijdt. Voor kinderen is er de wezenuitkering.

Entry link: ANW

Appartementenclausule

Wanneer een gebouw eigendom is van meerdere (rechts)personen is de appartementswet van toepassing, die regelt dat het eigendom van een gebouw gesplitst kan worden in appartementsrechten. Zo'n appartementsrecht omvat een aandeel in het gehele gebouw met het recht van gebruik van een bepaald deel. De splitsing moet plaatsvinden bij notariële akte en er moet een Vereniging van Eigenaren worden opgericht. Tevens moet worden bepaald door wie en legen welke gevaren het gebouw moet worden verzekerd. De verzekering geschiedt op naam van de 'gezamenlijke eigenaren'.

 

In de polis moet de appartementsclausule worden opgenomen. Hierin wordt bepaald dat schade-uitkeringen boven € 12.500,- geschieden aan de gezamenlijke e¡genaren. Wanneer een der eigenaren de schade opzettelijk veroorzaakt, en de verzekeraar bijgevolg schadevergoeding zou kunnen weigeren, is hij krachtens de clausule toch verplicht tot schadevergoeding aan de gezamenlijke eigenaren. Eventueel kan hij de schade op de veroorzaker verhalen. Is de oprichting van een Vereniging van Eigenaren niet mogelijk, dan kan de verzekerde aan de verzekeraar verzoeken de individuele appartementsclausule op de polis te plaatsen. In dat geval is er dekking voor schade aan dat deel van het gebouw, waarvoor de verzekerde zakelijk gerechtigd is alsmede voor de resterende schade aan dat deel van het gebouw dat de verzekerde alleen voor zichzelf in gebruik heeft en niet op een andere wijze gedekt is.

Entry link: Appartementenclausule

Approbatie, onder-

Een voorbehoud dat door een assurantiemakelaar of assurantiebezorger op de sluitnota van een verzekering wordt geplaatst. Dit wil zeggen dat de verzekering onder voorbehoud van goedkeuring (meestal van de verzekerde) wordt gesloten. Indien de cliënt de door de assuradeuren verlangde voorwaarden of premie niet goed keurt, dan wordt de verzekering geacht niet te zijn gesloten. Wanneer de assuradeur

onder approbatie een risico accepteert betekent dit dat hij zich de vrijheid voorbehoud om een verzekering na inspectie van het risico alsnog te weigeren.

Entry link: Approbatie, onder-

Approbatie, onder-

Een voorbehoud dat door een assurantiemakelaar of assurantiebezorger op de sluitnota van een verzekering wordt geplaatst. Dit wil zeggen dat de verzekering onder voorbehoud van goedkeuring (meestal van de verzekerde) wordt gesloten. Indien de cliënt de door de assuradeuren verlangde voorwaarden of premie niet goed keurt, dan wordt de verzekering geacht niet te zijn gesloten. Wanneer de assuradeur onder approbatie een risico accepteert betekent dit dat hij zich de vrijheid voorbehoud om een verzekering na inspectie van het risico alsnog te weigeren.

Entry link: Approbatie, onder-


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  71  (Next)