Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  71  (Next)

A

Arbiter

Een bemiddelaar tussen expert en contra-expert, die de uiteindelijke schadegrootte vast stelt indien de genoemde partijen het hier niet over eens kunnen worden. De arbiter wordt benoemd voor aanvang van de schadebepaling door de expert en de contra-expert.

Entry link: Arbiter

Arbiter

Een bemiddelaar tussen expert en contra-expert, die de uiteindelijke schadegrootte vast stelt indien de genoemde partijen het hier niet over eens kunnen worden. De arbiter wordt benoemd voor aanvang van de schadebepaling door de expert en de contra-expert.

Entry link: Arbiter

Arbitrage

 

De bemiddeling, in geval van een geschil, door een of meer arbiters zonder tussenkomst van de gewone rechter. Een arbitraal vonnis kan, wanneer het bekrachtigd is door de rechtbank op dezelfde wijze ten uitvoer worden gelegd als een rechterlijk vonnis.

Entry link: Arbitrage

Assurantiebelasting

Belasting die wordt geheven over verzekeringen waarvan de verzekeringsnemer binnen het Nederland woont of is gevestigd, dan wel het voorwerp zich binnen het Nederland bevindt.

Het tarief bedraagt met ingang van 01.01.2013, 21% van het totale bedrag dat in verband met de verzekering in rekening wordt gebracht (in de regel premie en poliskosten).

Tot 01.01.2013 is de assurantiebelasting 9,7%

Uitgesloten van assurantiebelasting zijn:

  1. levensverzekeringen;

  2. ziekte- en ziektekostenverzekeringen;

  3. invaliditeits-, ongevallen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;

  4. werkloosheidsverzekeringen;

  5. verzekeringen van zeeschepen, met uitzondering van pleziervaartuigen;

  6. verzekeringen van luchtvaartuigen die hoofdzakelijk als openbaar vervoermiddel in het internatíonale verkeer worden gebruikt;

  7. transportverzekeringen;

en herverzekeringen.

Entry link: Assurantiebelasting

Assurantietussenpersoon

Een natuurlijk persoon, die als zelfstandig ondernemer een bedrijf maakt, eventueel in de vorm van een rechtspersoon, van het adviseren over, en het bemiddelen bij het tot stand brengen van verzekeringen en het sluiten daarvan in opdracht van en op naam van personen tot wie hij niet in een vaste betrekking staat.

Entry link: Assurantietussenpersoon

Atoomkernreactieclausule

Uitsluiting die bepaald dat schade of verliezen ten gevolge van atoomkernreacties

is uitgesloten. De 'nuclidenclausule’ verzacht deze uitsluiting enigszins.

Entry link: Atoomkernreactieclausule

Atoompool

Een pool (samenwerkingsverband) van verzekeraars, welke het verzekeren van het aansprakelijkheidsrisico voor kernreacties mogelijk maakt. Bedrijven die een kernreactor exploiteren of splijtstoffen opslaan, zijn op grond van de Wet inzake wettelijke aansprakelijkheid kernenergie verplicht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te sluiten. Om verzekering van dit risico mogelijk te maken is de atoompool opgericht.

Soortgelijke pools bestaan in vele landen en deze pools wisselen gegevens en herverzekeringen uit waardoor een grote risicospreiding ontstaat.

Entry link: Atoompool

Auto-selectie

Zie anti-slectie.

Entry link: Auto-selectie

Automatische bijverzekeringsclausule

Bij sommige verzekeringen wordt het verzekerde bedrag na schade verlaagd met een bedrag, gelijk aan de schadevergoeding. Volgens deze clausule wordt het verzekerd bedrag automatisch op het niveau van voor het schade-evenement gebracht, al dan niet tegen bijbetaling van premie.

Entry link: Automatische bijverzekeringsclausule

Avarij-grosse

Hiervan is sprake wanneer, bij scheepvaart, maatregelen worden genomen of kosten worden gemaakt in een noodsituatie. Er moet voldaan worden aan vier vereisten:

. De kosten of maatregelen moeten zijn gemaakt of genomen in een noodsituatie;

. De kosten of maatregelen moeten opzettelijk zijn gemaakt of genomen;

. De kosten of maatregelen moeten zijn gemaakt of genomen tot gezamenlijk behoud van schip, lading en andere relevante belangen;

. De inspanning moet succes gehad hebben.

De kosten c.q. de verliezen ten gevolge van de genomen maatregelen worden volgens bepaalde regels omgeslagen over de belanghebbende partijen.

 

Entry link: Avarij-grosse


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  71  (Next)