Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page: (Previous)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  71  (Next)

B

Belang (verzekerbaar-):

Materieel of immaterieel vermogensbestanddeel of zakelijk recht van de verzekerde, dat, wanneer dit aangetast wordt door een onvoorziene en ongewilde gebeurtenis, leidt tot schade, verlies of ander op geld waardeerbaar nadeel voor de verzekerde en dat door de verzekeraar aanvaard wordt als voorwerp van de verzekering. Bij een schadeverzekering is de aanwezigheid van een verzekerbaar belang een vereiste voor de geldigheid van de verzekering. In het geval van een sommenverzekering wordt de eis van een verzekerbaar belang niet gesteld.

Entry link: Belang (verzekerbaar-):

Belendingen

Naburige gebouwen, objecten of activíteiten die het risico op schade van de verzekerde zaken beïnvloeden.

Entry link: Belendingen

Belendingenclausule

Bepaling opgenomen op polissen van (uitgebreide) brandverzekering waarin de verzekeraar te kennen geeft dat de bestaande of toekomstige belendingen van de verzekerde objecten de dekking van de verzekering niet (zullen) beïnvloeden.

Entry link: Belendingenclausule

Bereddingskosten

Kosten, die een verzekerde maakt om gedurende of na een schade-evenement zo veel mogelijk schade te voorkomen of om al ontstane schade te doen verminderen. Bij de meeste verzekeringsvormen komen de bereddingskosten voor vergoeding in aanmerking, in veel gevallen (rekening houdend met een bepaald maximum) tot boven het verzekerde bedrag.

Entry link: Bereddingskosten

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een verzekering, die het vermogen van een beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld arts, advocaat, ingenieur e.d.) of van een bedrijf of instelling in de hoedanigheid van beroepsuitoefening beschermt tegen het risico dat hij door derden aansprakelijk wordt gesteld voor fouten, verzuim of nalatigheden bij de uitoefening van het in de polis omschreven beroep. De dekking is beperkt lot aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade en daarom wordt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering meestal naast of soms als onderdeel van de algemene aansprakelijkheidsverzekering gesloten.

Entry link: Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Berovingverzekering

Verzekering tegen verlies van geldelijke waarden tijdens het vervoer hiervan doordat de persoon, die de geldelijke waarden vervoert, wordt bestolen of wordt gedwongen, eventueel onder bedreiging of toepassing van geweld, de waarden af te geven. De berovingverzekering wordt ook wel gekoppeld aan, of als onderdeel van de fraudeverzekering gesloten.

Entry link: Berovingverzekering

Beschadigdheid

Achteruitgang in kwaliteit. Term die vooral gebruikt wordt bij transportverzekering om onderscheid aan te brengen met het begrip 'verlies' (achteruitgang ín kwantiteit).

Entry link: Beschadigdheid

Bestemmingswijziging

Verandering van het gebruik van de onder een brandverzekering verzekerde gebouwen, In de polisvoorwaarden is bepaald dat verzekerde een bestemmingswijziging door moet geven aan de verzekeraar. Wanneer de bestemmingswijziging tot een verhoogde risicofactor leidt, kan een hogere premie in rekening gebracht worden (en omgekeerd).

Entry link: Bestemmingswijziging

Bestuurders- en commissarissen aansprakelijkheidsverzekering

Een verzekering die het privévermogen van bestuurders en commissarissen van rechtspersonen beschermt tegen het risico dat zij persoonlijk (en in hun privé-vermogen) aansprakelijk worden gesteld voor schade door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie.

De dekking heeft uitsluitend betrekking op aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade.

Entry link: Bestuurders- en commissarissen aansprakelijkheidsverzekering

Beurspolis

Een polis met gestandaardiseerde en bij een notaris of de Griffie van een Arrondissementsrechtbank gedeponeerde voorwaarden.

Bij afwijking van deze standaardvoorwaarden is alleen de gedeponeerde tekst geldig tenzij de tussen partijen overeengekomen afwijking op het polisformulier duidelijk is aangebracht door een geschreven-, getypte- of in afwijkende kleur gedrukte tekst. In Nederland bestaan er voor diverse verzekeringssoorten beurspolissen, waaronder: zeecasco-, zeevisserij-, binnenvaartcasco-, goederentransport-, inbraak-, brand- en Constructie All Risksverzekeringen.

Entry link: Beurspolis


Page: (Previous)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  71  (Next)