Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page: (Previous)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  71  (Next)

B

Bewijslast

De verplichting tot het aantonen dat bepaalde omstandigheden, hoedanigheden, oorzaken of feiten, waarop iemand zich beroept, zich hebben voorgedaan dan wel aanwezig en/of van invloed zijn. In het geval van een verzekering dient de verzekerde te bewijzen dat: een gebeurtenis waarop de verzekering betrekking heeft zich heeft voorgedaan, de schade het gevolg ís van die gebeurtenis, de omvang van de schade en zijn belang bij de schade.

 

Wanneer een verzekeraar met beroep op een uitsluiting weigert de schade te vergoeden, rust op hem de bewijslast dat de omstandigheden, hoedanigheden, oorzaken of feiten van zodanige aard waren dat de betreffende uitsluiting van toepassing was.

Entry link: Bewijslast

Binnenbraak

Hiervan is sprake wanneer een persoon (de inbreker) zich wederrechtelijk toegang verschaft tot een binnen een gebouw gelegen afgesloten ruimte, e.e.a. met gebruikmaking van geweld, bijvoorbeeld het forceren van een slot of inslaan van een deur.

Entry link: Binnenbraak

Binnenlandse onlusten

Hiervan spreekt men indien zich op verschillende plaatsen binnen een staat min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen voordoen. Wordt beschouwd als 'groot molest' en is in beginsel uitgesloten van verzekeringsdekking.

Entry link: Binnenlandse onlusten

Binnenvaartcascoverzekering

Transportcascoverzekering voor binnenvaartschepen, waarvan de dekking uiteenvalt in drie onderdelen.

  1. De cascodekking van het schip en zijn uitrusting omvat een dekking tegen verlies of schade als gevolg van alle van buiten komende onheilen inclusief ontploffing, zelfs wanneer die is veroorzaakt door een eigen gebrek;
  2. De aansprakelijkheidsdekking omvat aansprakelijkheid voor uitsluítend materiële schade aan derden wanneer die is ontstaan door aanvaring (botsing of aanraking tussen schepen onderling of tussen het schip en een ander voorwerp) en indirecte aanvaring (schade aan een ander schip of personen daarop door een verkeerde manoeuvre zonder dat van botsing of aanraking sprake was);
  3. Tevens is avarij-grosse gedekt.

Entry link: Binnenvaartcascoverzekering

Bliksemschade

Schade door blikseminslag. Wanneer hierbij brand ontstaat, is dit een gedekte oorzaak onder de brandverzekering.

Tevens valt materiële schade door blikseminslag zonder dat er sprake is van brand (de zogenaamde 'koude bliksemschade') onder de standaarddekkíng van de brandverzekering.

Schade veroorzaakt aan elektronische apparatuur door inductie (overspanning en het magnetische veld dat bij een blikseminslag ontstaat) is niet altijd zondermeer gedekt op de brandpolis. Computer-, elektronica- en machinebreukverzekeringen bieden hier in de regel wel dekking voor.

Entry link: Bliksemschade

Blockpolis

Verzekeringsdekking op basis van all risks condities voor goederen tijdens het vervoer, terwijl de goederen op zicht, in bewaring of bewerking verblijven bij anderen. Komt vooral voor als 'jewellers' block policy, een verzekering voor juweliers op juwelen, horloges, goud, zilver en andere edele metalen, edelgesteenten e.d. Het kan hierbij gaan om de handelsvoorraad van de juwelier zelf of van eigendommen van klanten, die de juwelier ter bewerking of in bewaring heeft. Van de dekking is slechts een beperkt aantal schadeoorzaken uitgesloten, waaronder slijtage, molest en natuurrampen, waardevermindering door marktomstandigheden e.d. Het verzekerde bedrag komt meestal op basis van premier risque tot stand.

Entry link: Blockpolis

Boetewet

De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten zien erop toe dat financiële ondernemingen de Wet op het financieel toezicht naleven. Bij niet naleving kunnen DNB of AFM sancties opleggen. Met de inwerkingtreding van de Boetewet op 1 augustus 2009 zijn de bevoegdheden van DNB en AFM om bestuurlijke boetes op te leggen verruimd.

Entry link: Boetewet

Bond

Engelse benaming voor borgtocht. Een borgtocht is een overeenkomst waarbij de ene partij, de borg, zich tegenover de andere partij, de schuldeiser, verbindt tot nakoming van een verbintenis, die een derde, de schuldenaar, tegenover de schuldeiser heeft of zal verkrijgen (7:850 BW). De borg zal dus bepaalde verplichtingen van de schuldenaar nakomen, indien deze zelf niet aan die verplichtingen voldoet. In het algemeen treden een bank of een gespecialiseerde verzekeraar op als borg op verzoek van de schuldenaar en tegen betaling van een door de schuldenaar te betalen borgtochtprovisie. Veel voorkomende borgtochten zijn 'aannemersborgtochten, douaneborgtochten en accijnsborgtochten'.

Entry link: Bond

Bonus-malusschaal

Een schaal die wordt toegepast op de premieberekening bij motorrijtuigenverzekering. De schaal kent een aantal treden (per maatschappij variërend van 15 tot 25 of meer). Bij elke trede wordt een percentage van de basispremie of wordt een kortings- of toeslagpercentage vermeld. Afhankelijk van een aantal risicofactoren en het acceptatiebeleid van de verzekeraar wordt aan de verzekerde een trede toegekend.

Nadat de verzekering is ingegaan wordt jaarlijks afhankelijk van het schadeverloop aan de verzekerde een andere trede toegekend. Een alternatieve benaming is 'bonus-malus ladder'.

Entry link: Bonus-malusschaal

Bonus-malussysteem

Een systeem van korting (bonus) en toeslag (malus) op een basispremie, dat vrijwel algemeen wordt toegepast bij motorrijtuigverzekeringen. Factoren die hier invloed op hebben, zijn: de leeftijd van de bestuurder, jaarkilometrage van het motorrijtuig en het schadeverloop van de bestuurder in het verleden.

Nadat bij aanvang van de verzekering de premie op basis van deze factoren is berekend wordt na elk jaar, waarin de verzekerde geen schadeclaim indient bij de verzekeraar de korting op de premie verhoogd. Indien wel schade wordt geclaimd kan de korting, rekening houdend met de bonusbescherming verlaagd worden.

Een slecht schadeverloop kan aanleiding zijn een toeslag (de malus) op de premie te leggen.

Entry link: Bonus-malussysteem


Page: (Previous)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  71  (Next)