Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page:  1  2  3  4  (Next)

B

BAG

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen is de naam voor twee basisregistraties, te weten Basisregistratie Adressen en Basisgebouwenregistratie. Deze twee basisregistraties worden samengenomen tot één term, omdat er één wet is die gebruik en toepassing van die basisregistraties regelt en er één instelling is waar de gegevens beschikbaar zijn. Zowel de wet als de registratie wordt aangeduid met de term BAG.

De wet regelt dat gemeenten een aantal basisgegevens over adressen en gebouwen in een geautomatiseerd systeem moeten bijhouden. 

De gemeenten moeten gegevens bijhouden over:

  • Adressen;
  • Identificatie van gebouwen;
  • Bouwjaar van gebouwen;
  • Gebruikersdoel van gebouwen
  • Pandcontouren (indicatie van het dakoppervlak)
  • Pandstatus (leegstand, sloopwaarde)
  • Bewoner(s) van het pand (naam, geslacht, geboortedatum)
  • Eigenaren van bedrijven en percelen
Entry link: BAG

Bagatelschade

Een schade van verwaarloosbare omvang. Bij sommige verzekeringssoorten hanteren verzekeraars een verplicht eigen risico om het claimen van bagatelschades, die relatief hoge administratie- en correspondentiekosten veroorzaken, tegen te gaan. Een andere steeds vaker gehanteerde methode hiertoe is ook het geven van een no-claimkorting, zoals die bij de motorrijtuigverzekering al van oudsher wordt toegepast. Een andere benaming voor bagatelschade is 'kruimelschade'.

Entry link: Bagatelschade

Banderollenverzekering

Nadat de banderollen (voor rookwaren e.d.) in ontvangst genomen zijn van de Ontvanger der Accijnzen, vertegenwoordigen zij als 'kwitantie' voor betaalde accijns een aanzienlijke waarde. In verband hiermee kan een 'banderollenverzekering' gesloten worden, die dekking verschaft tegen verlies of beschadiging tijdens het vervoer en verblijf in brandkast of kluis, tot op het moment dat zij op de betreffende goederen zijn aangebracht.

Entry link: Banderollenverzekering

Banksparen

Opbouw fiscaal vriendelijk vermogen d.m.v. spaarrekening of beleggersrekening bij een bank. Dit ter aflossing van eigenwoningschuld of als oudedagsvoorziening.

Entry link: Banksparen

BAVAM

BAVAM: Beroeps Aansprakelijkheidsverzekering voor financieel dienstverleners en makelaars en taxateurs in onroerende zaken.

Sinds het ontstaan (1965) houdt 'de Vereende' (oude label BAVAM) zich uitsluitend bezig met beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor financieel dienstverleners zoals assurantietussenpersonen, hypotheekadviseurs en makelaars en taxateurs in onroerende zaken . De BAVAM-polis is daardoor een begrip geworden.

De naam BAVAM-polis komt nog van het oude label BAVAM

Entry link: BAVAM

Bedrijfsregeling nr. 16

Bedrijfsregeling nr. 16 regelt de procedure rond de schadeafhandeling bij totaal verlies van gekentekende voertuigen.  Deze regeling is in 2003 tot stand gekomen om ‘gesjoemel’ met kentekens, auto’s of onderdelen daarvan (omkatten) te bestrijden.

Het toezicht op de uitvoering wordt verzorgd door het Verzekeringsbureau Voertuigencriminaliteit (VbV).

Entry link: Bedrijfsregeling nr. 16

Bedrijfsschade

Een vermindering van het bedrijfsresultaat als gevolg van een ongewenste storing of stilstand in het bedrijfsproces.

Entry link: Bedrijfsschade

Bedrijfsschadeverzekering

Een verzekering tegen bedrijfsschade als gevolg van een door de polis gedekt gevaar. De verzekering voorziet in een vergoeding van de gederfde netto winst, de bij gehele of gedeeltelijke bedrijfsstilstand ongedekte doorgaande vaste lasten, waaronder lonen en salarissen, en de in overleg met de verzekeraar gemaakte kosten om de stilstand zo snel mogelijk op te heffen, e.e.a. gedurende de met de verzekeraar overeengekomen uitkeringstermijn. Er zíjn verscheidene soorten bedrijfsschadeverzekeringen, waaronder de brandbedrijfsschade-, machinebreukbedrijfsschade- en transportbedrijfsschadeverzekering.

 

ln sommige gevallen worden bepaalde vormen van bedrijfsschade apart verzekerd, zoals bij de huurdervingsverzekering en de computer-extra-kosten verzekering.

Een variant van de bedrijfsschadeverzekering is de kostenverzekering.

Entry link: Bedrijfsschadeverzekering

Belang (verzekerbaar-):

Materieel of immaterieel vermogensbestanddeel of zakelijk recht van de verzekerde, dat, wanneer dit aangetast wordt door een onvoorziene en ongewilde gebeurtenis, leidt tot schade, verlies of ander op geld waardeerbaar nadeel voor de verzekerde en dat door de verzekeraar aanvaard wordt als voorwerp van de verzekering. Bij een schadeverzekering is de aanwezigheid van een verzekerbaar belang een vereiste voor de geldigheid van de verzekering. In het geval van een sommenverzekering wordt de eis van een verzekerbaar belang niet gesteld.

Entry link: Belang (verzekerbaar-):

Belendingen

Naburige gebouwen, objecten of activíteiten die het risico op schade van de verzekerde zaken beïnvloeden.

Entry link: Belendingen


Page:  1  2  3  4  (Next)