Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page:  1  2  3  4  5  6  (Next)

C

Calamiteit

Een omvangrijke schade die voortvloeit uit een gebeurtenis of een serie van gebeurtenissen (zoals overstroming, aardbeving, een zeer grote brand) binnen een korte periode. De mogelijkheid van een calamiteit is voor verzekeraars een belangrijke reden om zich te herverzekeren.

Entry link: Calamiteit

Calamiteitenreserve

Een reserve die door verzekeraars wordt aangelegd om schades, die met een lage

frequentie voorkomen, maar die van grote omvang zijn, op te vangen.

Entry link: Calamiteitenreserve

Calamiteitenrisico

Het risico, dat door een calamiteit een schade van uitzonderlijke omvang aan een of meerdere objecten wordt toegebracht. Calamiteitenrisico's worden dikwijls van verzekeringsdekking uitgesloten (zoals het overstromingsrisico, het risico van molest en van atoomrampen) omdat het risico zodanig groot is, dat een actuarieel berekende premie vrijwel onbetaalbaar zou zijn.

De verzekering van sommige calamiteitenrisico's komt wel voor op onderlinge grondslag terwijl in sommige landen (Frankrijk, Zwitserland) een dekking voor sommige calamiteitenrisico's een verplicht onderdeel van de brandverzekering vormt. Door de grote risicospreiding die daardoor ontstaat wordt het calamiteitenrisico betaalbaar.

Entry link: Calamiteitenrisico

Capaciteit (acceptatie-)

Het vermogen van schadeverzekeraars om risico's over te nemen van hun verzekerden, c.q. te dragen. De acceptatiecapaciteit van een verzekeraar wordt bepaald door de vrije reserves en het geïnvesteerde kapitaal en wordt vergroot wanneer adequate herverzekeringsmogelijkheden beschikbaar zijn.

Entry link: Capaciteit (acceptatie-)

Captive Agent

Een assurantietussenpersoon waarvan een verzekeringsmaatschappij geheel of gedeeltelijk eigenaar is dan wel waarop door die verzekeringsmaatschappij een overheersende invloed wordt uitgeoefend.

Entry link: Captive Agent

Captive Broker

Een assurantietussenpersoon die verbonden is aan een ondernemíng of instelling en in principe alleen bemiddelt voor de verzekeringen díe ten behoeve van die onderneming of instelling bij verzekeraars moeten worden ondergebracht.

Entry link: Captive Broker

Captive lnsurance company

Een verzekeringsmaatschappij die is opgericht door een onderneming of instelling

met als doel de risico's van die onderneming of instelling (inclusief zuster- en dochterondernemingen, werkmaatschappijen e.d.) te dragen. Belangrijk voordeel van de captive is, dat deze direct toegang heeft tot de herverzekeringsmarkt. Eventuele winsten die gemaakt worden vloeien terug naar het moederbedrijf.

Nadeel is dat een groter gedeelte van de risico's voor eigen rekening genomen moet worden.

Entry link: Captive lnsurance company

Captive reinsurance company

Een herverzekeringsmaatschappij die is opgericht door een onderneming of instelling met als doel de risico's van die onderneming of instelling (inclusief zuster- en dochterondernemingen, werkmaatschappijen e.d.) te herverzekeren. Het is een veel gebruikt alternatief voor een captive Insurance company, die in de meeste landen is onderworpen aan het strenge toezicht op verzekeringsmaatschappijen. De onderneming verzekert haar risico’s bij een gewone verzekeringsmaatschappij, die in dit geval de fronting company wordt genoemd, onder de afspraak, dat deze de risico's vrijwel geheel herverzekert bij de captive reinsurance company.

Entry link: Captive reinsurance company

CAR-verzekering

Zie Constructie All Risksverzekering.

 

Entry link: CAR-verzekering

Cascoverzekering

De verzekering van het schip of voertuig zelf, dus uitgezonderd de meegevoerde zaken, losse accessoires e.d. en aansprakelijkheid. Vormt bij de motorrijtuigverzekering onderdeel van de 'all risks' verzekering.

Entry link: Cascoverzekering


Page:  1  2  3  4  5  6  (Next)