Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page:  1  2  3  (Next)

D

Dagwaarde

Het bedrag aan geld dat nodig is om een soortgelijk object van dezelfde ouderdom, conditie en kwaliteit aan te schaffen. De dagwaarde is veelal gelijk aan de vervangingswaarde.

Entry link: Dagwaarde

DAP

Delivered At Place = Geleverd ter bestemming: Kosten vervoer + risico voor rekening verkoper tot goederen aankomen op genoemde plaats. Inklaren voor rekening koper.

Incoterm

Entry link: DAP

DAT

Delivered At Terminal = Geleverd op terminal: Kosten vervoer + risico voor rekening verkoper tot gelost op terminal. Inklaren voor rekening koper.

Incoterm

Entry link: DAT

Data- en softwareverzekering

Dekkingsonderdeel dat als optie bij de computerverzekering kan worden opgenomen

en waarbij dekking wordt geboden voor verminking of verlies van gebruikersprogrammatuur, informatie en opslagcapaciteit, zonder dat er schade is ontstaan aan de informatie- en softwaredragers, en die is veroorzaakt door o.a. onoordeelkundige verwerking, sabotage, virussen, elektrostatische- of magnetische invloeden,- op de computerverzekéring gedekte cascoschade en storingen of schaden in datatransmissiekabels of sommige soorten randapparatuur.

Entry link: Data- en softwareverzekering

DDP

Delivered Duty Paid = Geleverd rechten betaald: Maximale verplichting voor verkoper. Kosten vervoer, inklaren en risico volledig voor rekening verkoper.

Incoterm

Entry link: DDP

Declaratiepolis bij brandverzekering

Een polis waarbij het bedrag, waarover risico wordt gelopen periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) aan de verzekeraar wordt gedeclareerd. Er wordt een voorlopige premie in rekening gebracht, berekend over het verzekerde maximum bedrag. Aan het eind van de premietermijn wordt aan de hand van de declaraties de definitieve premie berekend, waarna een restitutie of naheffing volgt.

Entry link: Declaratiepolis bij brandverzekering

Declaratiepolis bij goederentransportverzekering

Een contractpolis (zie ook 'contractverzekering'), waarbij de verzekerde periodiek de goederenzendingen, waarop de verzekering betrekking heeft, declareert. Aan de hand van deze declaraties wordt de premie berekend.

Ook bij andere verzekeringsvormen komen declaratiepolissen voor, bijvoorbeeld bij de doorlopende CAR-verzekering.

Entry link: Declaratiepolis bij goederentransportverzekering

Dekking

De financi√ęle bescherming, die ontleend kan worden aan een verzekeringsovereenkomst. Bij een schadeverzekering wordt de dekking omschreven door een opsomming van de gevaren waartegen is verzekerd, de personen, eigendommen of belangen waarop de verzekering betrekking heeft en de maximale schadevergoedingen waarop de verzekerde recht heeft.

Bij een levensverzekering wordt de dekking omschreven door vermelding van de verzekerde persoon en de uitkeringen waarop de begunstigde recht heeft ingeval van leven of dood van de verzekerde persoon op de overeengekomen data dan wel gedurende de verzekeringstermijn.

Entry link: Dekking

Dekkingsbewijs

Een schriftelijk document, waarin de verzekeraar bevestigt dat hij dekking verleent conform de in het dekkingsbewijs vermelde voorwaarden.

Bij kortlopende verzekeringen geeft de verzekeraar vaak een dekkingsbewijs af in plaats van een polis. Voorts wordt soms, vooruitlopend op de definitieve afgifte van de polis, een dekkingsbewijs afgegeven (zie ook Voorlopige dekking).

Entry link: Dekkingsbewijs

Delcredererisico

Bij verzekeringen die op de beurs tot stand komen wordt, aldus de tekst van de beurspolis, de betrokken makelaar door de verzekeraars in rekening-courant belast en de verzekerde gekwiteerd. Bij wanbetaling door de verzekerde kan de makelaar de verzekeraars niet verzoeken hem te crediteren voor de onbetaalde premies. De makelaar loopt hierdoor het delcredererisico, namelijk het risico van wanbetaling door de verzekerde. Door middel van de zogenaamde premiebetalingsclausule kan de makelaar zijn delcredererisico verkleinen.

Entry link: Delcredererisico


Page:  1  2  3  (Next)