Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page:  1  2  3  4  (Next)

E

Eentransactiepolis

Kredietverzekeringspolis die is afgesloten voor een kapitaalgoederentransactie met een in de polis genoemde afnemer of opdrachtgever. Het is de meest voorkomende polisvorm bij kredietverzekeringen inzake kapitaalgoederen.

Entry link: Eentransactiepolis

Effectief bedrag

Bij een bedrijfsschadeverzekering met een uitkeringstermijn, die korter is dan een jaar, bijvoorbeeld 26 weken kan het verzekerd bedrag berekend worden op basis van de netto winst plus vaste lasten gedurende 26 weken. Men spreekt dan van het 'effectief bedrag'. Deze werkwijze is uitsluitend verantwoord wanneer de netto winst en vaste lasten gelijkmatig over het jaar verdeeld zijn. Is het bedrijf echter onderhevig aan seizoensinvloeden, is het beter om het verzekerde bedrag op basis van de netto winst plus vaste lasten gedurende een jaar (het jaarbelang) vast te stellen. Correctie van de premie, die in dat geval over het hogere verzekerd bedrag wordt berekend, vindt plaats door de, van de lengte van de uitkeringstermijn afhankelijke (en bij 26 weken lagere) vermenigvuldigingsfactor.

Entry link: Effectief bedrag

Eigen bederf

Een achteruitgang in de kwaliteit van een zaak als gevolg van eigenschappen, die voor die zaak normaal zijn en zonder dat er sprake was van enig van buiten komend onheil.

Entry link: Eigen bederf

Eigen behoud

Het deel van het risico, dat de verzekerde voor eigen rekening neemt. Het begrip wordt vooral gebruikt in de sfeer van de herverzekering, waarbij het "eigen behoud" bestaat uit het gedeelte van de door de directe verzekeraar geaccepteerde verzekeringen, dat niet is herverzekerd en dat derhalve voor zijn risico blijft. Wordt ook wel "retentie" genoemd.

Entry link: Eigen behoud

Eigen gebrek

Een minderwaardige eigenschap die een soortgelijk voorwerp niet dient te hebben, een gebrek of fout aanwezig in de verzekerde zaak zelf , zonder te zijn veroorzaakt door een van buiten komend onheil. Bij veel verzekeringsvormen is schade door 'eigen gebrek' niet zonder meer gedekt.

  • Bij de verzekering behorende tot de branche  transportverzekeringen' is schade door eigen gebrek in de regel uitgesloten van verzekeringsdekking.
  • Bij brandverzekeringen is eigen gebrek een gedekte oorzaak.
  • Bij veel technische verzekeringen is eigen gebrek expliciet meeverzekerd.
  • Bij sommige verzekeringen, waaronder de motorrijtuigverzekering, is eigen gebrek beperkt meeverzekerd.

Men spreekt van een 'beperkt eigen gebrek'dekking wanneer schade als gevolg van eigen gebrek is meeverzekerd met uitzondering van de schade aan het onderdeel waarin het eigen gebrek optrad.

Entry link: Eigen gebrek

Eigen risico

Het deel van de schade dat de verzekerde zelf moet dragen. Sommige verzekeringen kennen een verplicht eigen risico. Ook is het mogelijk om bij sommige verzekeringen in ruil voor een korting op de premie te kiezen voor een vrijwillig (extra) eigen risico.

Entry link: Eigen risico

Eigen schuld

Als het gedrag of de nalatigheid van een persoon in strijd zijn met wat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht met andere woorden, wanneer dat gedrag of nalaten aan hem verwijtbaar zijn, kunnen de gevolgen van dat gedrag of die nalatigheid in beginsel aan hem worden toegerekend.

Entry link: Eigen schuld

Eigen vervoerspolis

Doorlopende goederentransportverzekering waarbij de goederen verzekerd zijn die de verzekerde zelf vervoert. De dekking geschiedt soms op basis van een maatschappijpolis maar ook wordt wel het formulier van de beursgoederenpolis gebruikt. Meestal zijn de goederen verzekerd op basis van all risks condities. De premieberekening geschiedt op basis van de vervoerde waarde.

Entry link: Eigen vervoerspolis

Elektronicaverzekering

Speciaal voor het verzekeren van elektronische apparatuur ontwikkelde verzekeringsvorm, die niet alleen schade ten gevolge van buitenkomende onheilen, maar ook schade door verkeerde behandeling, eigen gebrek en constructiefouten gedekt houdt (dit laatste in principe uitsluitend bij de aanwezigheid van een all-in onderhoudscontract).

Entry link: Elektronicaverzekering

Employee benefits

Alle voordelen, die een werknemer, naast zijn loon of salaris ontleent aan zijn dienstbetrekking bij een werkgever. Onder meer vallen hieronder: (collectieve) pensioen-, levens-, ongevallen-, arbeidsongeschiktheids- en ziektekostenverzekeringen, voor zover deze niet wettelijk zijn voorgeschreven, studiekostenvergoedingen, vakantieregelingen, spaarloonregelingen, kinderopvang, werknemerskortingen enzovoort.

Entry link: Employee benefits


Page:  1  2  3  4  (Next)