Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page:  1  2  3  4  (Next)

G

Garageverzekering

Speciaal voor garagehouders ontwikkelde bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met als specifieke kenmerken een dekking voor cascoschade aan de motorrijtuigen en de zich daarin of daarop aanwezige zaken van klanten, die de verzekerde garagehouder onder zich heeft voor onderhoud, reparatie etc. De dekking omvat in het algemeen eveneens het WAM-risico van de eigen motorrijtuigen, de motorrijtuigen van klanten gedurende de periode dat deze aan de garagehouder zijn toevertrouwd en de tot zijn handelsvoorraad behorende voertuigen.

 

Met betrekking tot de motorrijtuigen van klanten gaat de garagepolis voor op de verzekeringen die de klanten zelf hebben afgesloten.

Entry link: Garageverzekering

Garantie (Abstracte-)

Een verklaring van een bank of een verzekeraar, dat zij aan de begunstigde van de garantie het bedrag van de schade zal betalen, die deze lijdt als gevolg van wanprestatie van zijn wederpartij bij een in de garantie nader omschreven transactie.

Entry link: Garantie (Abstracte-)

Garantie (Product- of dienst-)

Een contractuele afspraak dat een geleverd werk, product of dienst voldoet aan een bepaalde functionaliteit, prestige of norm.

Entry link: Garantie (Product- of dienst-)

Garantieverzekering

Een verzekering die de verzekerde dekking biedt voor de schade en kosten die voor hem ontstaan doordat hij uitvoering moet geven aan de bepalingen die zijn opgenomen in het geldende garantie- of leveringscontract, e.e.a. tot maximaal het verzekerde bedrag per gebeurtenis, werk, product of dienst en in het totaal nooit meer dan het met de verzekeraar overeengekomen maximumbedrag per verzekeringsjaar voor alle afgegeven garantiecertificaten tezamen. 

 

Garantieverzekeringen komen voor als productgarantieverzekeringen, waarbij de garantie op bepaalde eigenschappen (bijvoorbeeld corrosiebestendigheid, hechting, weersbestendigheid) van de verzekerde producten wordt verzekerd, en als project garantieverzekeringen waarbij de garantie op een assemblage van meerdere producten (bijvoorbeeld een gebouw) is gedekt.

Entry link: Garantieverzekering

Garderobeverzekering

Een verzekering die de verzekerde garderobehouder dekking biedt voor schade die

voor hem ontstaat doordat hij in bewaring genomen kledingstukken moet vergoeden, die tijdens de bewaarneming zijn beschadigd als gevolg van de in de polis genoemde gevaren (waaronder brand, diefstal, vermissing, verwisseling e.d.).

Entry link: Garderobeverzekering

Gebeurtenis

Een voorval of een reeks van met elkaar verbandhoudende voorvallen tengevolge waarvan schade ontstaat.

Entry link: Gebeurtenis

Geboekte premie

Het totaal aan premie dat de maatschappij voor alle verzekeringen ontvangt inclusief de herverzekeringspremie. Zonder deze herverzekeringspremie wordt gesproken over 'Verdiende premie'.

Entry link: Geboekte premie

Gebonden agent

Assurantietussenpersoon die alle zaken, of bepaalde categorieën daarvan, op basis van gemaakte afspraken bij één bepaalde maatschappij onderbrengt, doch die niet bij deze maatschappij in loondienst is.

Entry link: Gebonden agent

Gebouw

De als zodanig omschreven onroerende zaak met al wat daar deel van uitmaakt (waaronder bijgebouwen), en die naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Gebouw omvat in het algemeen alles wat aard- en nagelvast is.

Bij brandverzekeringen worden de fundamenten alleen tot het gebouw gerekend wanneer daar melding van wordt gemaakt. Wat verder precies tot gebouw behoort wordt bepaald door opvattingen in het algemeen verkeer.

Entry link: Gebouw

Gebrek (eigen-)

Een minderwaardige eigenschap die een soortgelijk voorwerp niet dient te hebben, een gebrek of fout aanwezig in de verzekerde zaak zelf , zonder te zijn veroorzaakt door een van buiten komend onheil.

Bij veel verzekeringsvormen is schade door 'eigen gebrek' niet zonder meer gedekt.

 

  • Bij de verzekering behorende tot de branche 'transportverzekeringen' is schade door eigen gebrek in de regel uitgesloten van verzekeringsdekking.
  • Bij brandverzekeringen is eigen gebrek een gedekte oorzaak.
  • Bij veel technische verzekeringen is eigen gebrek expliciet meeverzekerd.
  • Bij sommige verzekeringen, waaronder de motorrijtuigverzekering, is eigen gebrek beperkt meeverzekerd.

Men spreekt van een 'beperkt eigen gebrek' dekking wanneer schade als gevolg van eigen gebrek is meeverzekerd met uitzondering van de schade aan het onderdeel

waarin het eigen gebrek optrad.

Entry link: Gebrek (eigen-)


Page:  1  2  3  4  (Next)