Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page:  1  2  3  (Next)

H

Hagelschadeverzekering

Verzekering die dekking verschaft tegen de schade ontstaan door hagel. Deze verzekering kent drie opties die, eventueel gecombíneerd, kunnen worden afgesloten, namelijk: het glas in broeikassen, warenhuizen e.d., de gewassen onder het glas en land- en tuinbouwgewassen te velde. De verzekering voor broeikassen e.d. omvat niet alleen een dekking tegen hagelschade maar vergoedt schade ten gevolge van alle van buitenkomende onheilen. De gewassen onder glas zijn gedekt tegen schade als gevolg van glasbreuk en andere van buitenkomende onheilen terwijl eveneens de zogenaamde teeltplanschade, die ontstaat wanneer als gevolg van een gedekt onheil een voorgenomen teelt niet tijdig kan worden geplant. Gewassen te velde tenslotte zijn gedekt tegen hagelschade, terwijl in sommige gevallen ook stormschade kan worden meeverzekerd.

Entry link: Hagelschadeverzekering

Hague-Visby rules

Een groep regels met betrekking tot de aansprakelijkheid van zeevervoerders voor schade aan de vervoerde goederen. In veel landen, waaronder Nederland, zijn deze regels in de wetgeving verwerkt' Harde dekking: Bij brandverzekeringen wordt hiermee bedoeld dat het gebouw een dak van steen heeft (beton of pannen) en niet van bijvoorbeeld hout of riet.

Entry link: Hague-Visby rules

Hard market

In het geval van een 'hard market' is er sprake van een markttendens waarbij verzekeraars de neiging hebben om voor hen adequate premies te offreren en een kritisch acceptatiebeleid te voeren.

Entry link: Hard market

Herbouwwaarde

Het bedrag dat nodig is om een gebouw/opstal te herbouwen, onmiddellijk na het schadevoorval, in gelijkwaardige constructie en indeling, en op dezelfde plaats.

Entry link: Herbouwwaarde

Herinvesteringsclausule

Clausule, voorkomend in brandpolissen, waarin is geregeld dat de schade aan gebouwen alleen op basis van herbouwwaarde wordt vergoed wanneer de verzekerde voornemens is de schadepenningen aan te wenden voor herstel of herbouw van de beschadigde gebouwen. ls hij dat niet van plan, dan wordt de schade geregeld op basis van verkoopwaarde (met als maximum de herbouwwaarde).

Wanneer de bedrijfsuitrusting of inventaris is verzekerd op basis van nieuwwaarde wordt de schade krachtens deze clausule uitsluitend geregeld op basis van nieuwwaarde wanneer de verzekerde de beschadigde of verloren gegane zaken vervangt door soortgelijke nieuwe zaken. ls hij dat niet van plan, dan vergoedt de verzekeraar niet meer dan de vervangingswaarde. De verzekerde dient de verzekeraar binnen 12 maanden op de hoogte te stellen of hij wil herstellen/herbouwen, danwel de verloren gegane zaken wil vervangen door nieuwe zaken.

Entry link: Herinvesteringsclausule

Herstelkosten

In principe alle kosten die het herstel van de beschadigde zaken in de staat, waarin zich voor de schadegebeurtenis bevonden, met zich meebrengt, waaronder de kosten van demontage, reparatie en montage en bijkomende kosten als transport e.d.. Wanneer alleen de reparatiekosten als zodanig worden bedoeld spreekt men wel van herstelkosten in enge zin.

Entry link: Herstelkosten

Herverzekeraar

De verzekeraar die tegen betaling van een premie een gedeelte van het risico (of soms zelfs het gehele risico) overneemt van een andere verzekeraar. In de meeste gevallen treden op herverzekering gespecialiseerde bedrijven op als herverzekeraar, maar ook een gewone verzekeraar kan zaken in herverzekering accepteren van een andere verzekeraar.

Entry link: Herverzekeraar

Herverzekering

Vorm van verzekering, die een verzekeringsmaatschappij ter bescherming van zichzelf tegen premiebetaling afsluit bij een andere verzekeringsmaatschappij, meestal een gespecialiseerde herverzekeraar. De herverzekerde verzekeraar beschermt zichzelf aldus tegen de kans dat zijn vermogenspositie in gevaar komt doordat hij omvangrijke schades aan zijn verzekerden moet vergoeden of doordat het aantal schades, dat hij moet vergoeden aan zijn verzekerden, onverwacht groot is. Bij herverzekering vergoedt, binnen de bepalingen van het herverzekeringscontract, de herverzekeraar aan de verzekeraar een gedeelte van (soms de gehele) schade die de verzekeraar aan zijn verzekerden moet uitbetalen. De verzekeraar die zichzelf herverzekert wordt de 'cedent' genoemd. De herverzekeraar kan zich op zijn beurt weer herverzekeren bij een andere herverzekeraar, in dat geval spreekt men van 'retrocessie'.

 

Herverzekering kan plaatsvinden op incidentele basis, m.a.w. een gedeelte van het door de cedent verzekerde risico krachtens een specifieke polis wordt herverzekerd, men spreekt dan van facultatieve herverzekering. Herverzekering vindt ook vaak plaats op basis van een herverzekeringscontract, waarbij de cedent zich verplicht een gedeelte van alle door hem verzekerde risico's van een omschreven soort, gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar) te herverzekeren en de herverzekeraar zich verplicht deze in herverzekering te aanvaarden, men spreekt dan van obligatoire herverzekering.

Entry link: Herverzekering

Herverzekering, financiële-

Een mengvorm tussen herverzekering enerzijds en een financiële transactie tussen verzekeraar en herverzekeraar anderzijds. Door de verzekeraar (de cedent) wordt tegen premiebetaling een beperkte hoeveelheid verzekeringsrisico overgedragen aan de herverzekeraar, maar daarnaast vindt tegelijkertijd een fondsopbouw plaats, waaruit de contractueel vastgelegde schades worden betaald.

Zijn de betaalde schades aan het eind van de looptijd van het contract lager dan verwacht, kan het niet gebruikte deel van de betaalde premie, samen met de beleggingsopbrengsten daarop, geheel of gedeeltelijk aan de cedent worden teruggestort. ls er aan het eind van de periode een tekort, dan kan zijn geregeld dat de cedent premie moet bijbetalen.

Deze contracten zijn per definitie tailor-made en komen voor in talloze variaties.

Entry link: Herverzekering, financiële-

Herverzekeringscommissie

Een provisie die door de herverzekeraar betaald wordt aan de cederende verzekeraar en die bestaat uit een percentage van de herverzekeringspremie. De herverzekeraar kent deze commissie toe in verband met de kosten die de cederende verzekeraar moet dragen voor de administratie, schaderegeling en distributie van de verzekeringen.

Entry link: Herverzekeringscommissie


Page:  1  2  3  (Next)