Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page:  1  2  3  4  (Next)

I

IBNR-reserve

Zie Incured but not reported reserve.

Entry link: IBNR-reserve

Imaginaire winst

Winst die wel verwacht, maar nog niet gerealiseerd is. De imaginaire winst kan worden meeverzekerd bij handelsgoederen die de verzekerde voornemens is door te verkopen. Komt vooral voor bij goederentransportverzekering.

Entry link: Imaginaire winst

Immaterieel schade

Schade die niet kan worden aangemerkt als materiële schade (hieronder is te verstaan: schade in de vorm van achteruitgang in kwaliteit en/of kwantiteit van tastbare, stoffelijke zaken als onderscheid van schade aan personen, rechten, zuiver geldelijke belangen en aansprakelijkheid).

Entry link: Immaterieel schade

Implosie

Wanneer een verlaging van de druk binnen een vat tot (ver) beneden de druk buiten dat vat leidt tot vervorming, breuk of het in elkaar drukken van dat vat, spreekt men van implosie, a.h.w. het tegengestelde van explosie. Alhoewel explosie tot de gevaren behoort die standaard zijn meeverzekerd onder een brandverzekering, is implosie expliciet uitgesloten. Het risico is wel verzekerbaar onder een machinebreukverzekering.

Entry link: Implosie

In natura, verzekering –

Bij een aantal verzekeringsvormen (rechtsbijstand-, glas-, begrafenisverzekering) verplicht de verzekeraar zich om, in plaats van schadevergoeding te betalen, bepaalde diensten (rechtsbijstand, verzorging begrafenis) te leveren of de beschadigde zaken (glas) te herstellen of te vervangen.

Entry link: In natura, verzekering –

Inboedel

Alle roerende zaken behorende tot een particuliere huishouding. Niet tot de inboedel behoren geld en geldswaardig papier, motorrijtuigen (met uitzondering van bromfietsen), vaartuigen (met uitzondering van kano's en opblaasbare boten) en levende have anders dan kleine huisdieren.

Entry link: Inboedel

Inbraak

Het met geweld verbreken van een afsluiting of het met toepassing van geweld een toegang forceren, bijvoorbeeld door het inslaan van een raam of deur met het doel zich wederrechtelijk toegang te verschaffen. Men onderscheidt binnenbraak (inbraak in een binnen een gebouw gelegen afgesloten ruimte) en buitenbraak (inbraak na braak aan de buitenzijde van een gebouw).

Entry link: Inbraak

Inbraakbeveiliging

Het geheel van maatregelen waardoor inbraak bemoeilijkt wordt (hang- en sluitwerk, detectieapparatuur, goed sleutelbeheer e.d.). Sommige verzekeraars geven premiekorting aan verzekerden die goedgekeurde inbraakbeveiliging hebben laten aanbrengen door erkende bedrijven. In gevallen van inbraakgevoelige risico's wordt het nemen van beveiligingsmaatregelen zelfs als voorwaarde gesteld voor het toekennen van verzekeringsdekking.

Entry link: Inbraakbeveiliging

Inbraakpreventie

De meest voorkomende inbraakpreventiemaatregelen herkennen we aan de letters O, B, E en R:

O: organisatorische maatregelen;

B: bouwkundige maatregelen (hieronder vallen ook de C/M maatregelen en meeneembeperkende maatregelen);

E: electronische maatregelen (hieronder vallen de alarmsystemen);

R: reactie (hieronder valt de alarmopvolging).

Entry link: Inbraakpreventie

Inbraakpreventieclausule

Door het plaatsen van deze clausule op de polis geeft de verzekeraar aan dat geen recht op schadevergoeding bestaat bij inbraakschade die is ontstaan terwijl de inbraakbeveiliginginstallatie niet (meer) voldeed aan de gestélde eisen (deze eisen kunnen betrekking hebben op de installatie door een erkend bedrijf, het in bedrijf houden van de installatie en het onderhoud ervan).
Entry link: Inbraakpreventieclausule


Page:  1  2  3  4  (Next)