Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page:  1  2  (Next)

K

Kale Brandverzekeríng

Hiermee wordt een brandverzekering aangeduid die alleen de basisdekking geeft (brand, blikseminslag, explosie) en waarop dus geen dekking gegeven wordt voor schade door storm, inbraak of de zogenaamde uitgebreide gevaren.

Entry link: Kale Brandverzekeríng

Kampeerwagenverzekering

Deze verzekering biedt dekking tegen schade of verlies van de verzekerde kampeerwagen (en meestal ook inhoud en bijbehorende accessoires) door alle van buiten komende onheilen, waaronder diefstal, verkeersongevallen, brand e.d. Ook het risico van aansprakelijkheid wegens schade aan derden is meeverzekerd. Zolang de caravan echter achter een motorrijtuig is gekoppeld (of daarvan is losgeraakt dan wel na ontkoppeling nog niet buiten het verkeer tot stilstand is gekomen) valt het aansprakelijkheidsrisico op grond van de bepalingen van de WAM onder de verzekering van het trekkende motorrijtuig.

(kampeerautoverzekering)

 

Entry link: Kampeerwagenverzekering

Kansovereenkomst

Een handeling waarvan de uitkomsten, met betrekking tot voordeel of nadeel, hetzij voor alle partijen, hetzij voor een van hen, van een onzekere gebeurtenis afhangen. Volgens de wet worden verzekeringsovereenkomsten beschouwd als kansovereenkomsten.

Entry link: Kansovereenkomst

ken-uw-klant-principe

Financiële instelling moeten te allen tijde weten wie de klant is en welke risico’s zij met de klant kunnen lopen. Om die reden zijn ze verplicht om onderzoek naar hun cliënten te doen.

 

Een cliëntenonderzoek moet plaats vinden in de volgende gevallen:

  • bij het aangaan van een zakelijke relatie in of vanuit Nederland;
  • bij een incidentele transactie van ten minste EUR 15.000,-;
  • bij twijfel of de cliënt betrokken is bij witwassen of financiering van terrorisme;
  • als er twijfel is over de betrouwbaarheid van eerder verkregen gegevens.

 

Er zijn drie soorten cliëntenonderzoek:

  1. het standaard cliëntenonderzoek,

  2. het vereenvoudigd cliëntenonderzoek, hiervan is sprake bij een laag risico en

  3. een verscherpt cliëntenonderzoek, als er sprake is van een hoog risico.
Entry link: ken-uw-klant-principe

Kentekenbewijsverzekering

Motorrijtuigverzekering ten behoeve van een niet met name genoemd motorrijtuig, waarbij de verzekeringsdekking van kracht is zolang dit motorrijtuig is voorzien van het in de polisgenoemde kenteken.

De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade die met het motorrijtuig wordt toegebracht aan anderen en/of voor cascoschade aan het motorrijtuig zelf. Kentekenbewijsverzekeringen worden vrijwel uitsluitend gesloten door garagehouders en handelaren in motorrijtuigen.

 

Entry link: Kentekenbewijsverzekering

Keuzeclausule

Een clausule in de brandverzekering die bepaalt dat de verzekering ingeval van schade aan gebouwen uitkeert op basis van herbouwwaarde. Indien verzekerde na de brand echter besluit niet tot herbouw over te gaan dan wordt de schade geregeld op basis van de verkoopwaarde, met dien verstande dat nooit meer wordt uitgekeerd dan de herbouwwaarde. Ook de Ongevallenverzekering kent een keuzeclausule. In dit geval heeft de verzekerde de keuze de schadevergoeding bij blijvende ongeschiktheid te doen baseren op basis van functionele invaliditeit (blijvend verlies of functieverlies van lichaamsdelen of zintuigen) of beroepsinvaliditeit (gehele of gedeeltelijke ongeschiktheid om het in de polis omschreven beroep uit te oefenen of een ander beroep dat de verzekerde gezien zijn restcapaciteit, opleiding en maatschappelijke positie in redelijkheid kan worden toevertrouwd).

Entry link: Keuzeclausule

Keymanverzekering

Levensverzekering op het leven van een sleutelfiguur in een bedrijf of instelling, bij wiens overlijden de betreffende organisatie voor grote kosten of nadelen komt te staan. De verzekering wordt doorgaans gesloten in de vorm van een Tijdelijke Kapitaalsverzekering bij Overlijden met als verzekeringnemer en begunstigde de betreffende organisatie.

Entry link: Keymanverzekering

Klein molest

Bij veel verzekeringen (niet behorend tot de transportverzekeringsbranche) wordt onderscheid gemaakt tussen 'groot molest' en 'klein molest'. Blijkens een door het Verbond van Verzekeraars bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage gedeponeerde tekst vallen onder het begrip 'klein molest': terrorisme, sabotage, vordering, werkstaking, lock-out, bedrijfsbezetting, modelactie en rellen. Terwijl 'groot molest' in de regel als schadeoorzaak is uitgesloten van Verzekeringsdekking is 'klein molest' doorgaans wel meeverzekerd.

 

Entry link: Klein molest

Koelschadeverzekering

Verzekering van bederfelijke waren die zijn opgeslagen in koel- en vrieshuizen. De verzekerde is gedekt tegen schade, waardevermindering of verliezen als gevolg van bederf, uitsluitend ontstaan door het geheel of gedeeltelijk falen van de koel- of vriesinstallatie als direct gevolg van een plotselinge en onverwachte beschadiging, onverschillig door welke oorzaak ontstaan aan de koel- of vriesapparatuur, inclusief de daarbij behorende technische voorzieningen. Voorts is er dekking bij een storing in de elektriciteitsvoorziening door brand of daarmee gelijk te stellen gevaar of ontploffing optredende in de elektriciteitscentrale en daaronder ressorterende voorzieningen van het openbare elektriciteitsnet.

Entry link: Koelschadeverzekering

Koersrisicoverzekering

Wanneer een verkoper een contract afsluit en daarin overeenkomt dat de koopprijs moet worden voldaan in vreemde valuta loopt hij koersrisico. Wanneer de transactie over een lange termijn loopt (2 jaar of meer) biedt de termijnmarkt onvoldoende mogelijkheden om het koersrisico af te dekken. In dat geval kan hij een koersrisicoverzekering sluiten, bedoeld voor transacties betreffende de levering van kapitaalgoederen en diensten en voor de uitvoering van werken in het buitenland, met een looptijd van tenminste twee jaar gerekend vanaf de dag, waarop de transactie werd afgesloten, tot de laatste vervaldag conform de betalingsconditie.

 

De dekking omvat alle bedragen die na aanvang van de verzekering moeten worden betaald en daarbij wordt de passagekoers gegarandeerd, welke van kracht is op de dag direct voorafgaande aan de datum waarop de dekking begon. Wanneer de afrekeningskoers lager is dan de garantiekoers keert de verzekeraar het verschil uit.

 

Blijkt de afrekeningskoers hoger te zijn dan de garantiekoers dient het verschil aan de verzekeraar te worden overgedragen.

Entry link: Koersrisicoverzekering


Page:  1  2  (Next)