Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page:  1  2  3  (Next)

L

Laedens

Degene, die schade heeft toegebracht aan een ander. Die ander wordt wel de gelaedeerde genoemd.

Entry link: Laedens

Landbouwverzekeringen

Groep van verzekeringen, die zijn aangepast aan de risico's die typisch zijn voor de agrarische sector, dan wel verzekeringen voor risico's die vrijwel uitsluitend in de agrarische sector voorkomen. Tot deze groep behoren onder meer: de aan het landbouwbedrijf aangepaste brand- en aansprakelijkheidsverzekering en de voor de agrarische sector typische verzekeringen als de vee-, oogst- en tuinbouwglasverzekering.

Entry link: Landbouwverzekeringen

Landenrisico

Begrip bij kredietverzekering waarmee wordt aangeduid, de niet commerciële risico’s voortvloeiend uit; politieke gebeurtenissen of omstandigheden zoals oorlog, vijandelijkheden, burgeroorlog, revolutie, op stand, binnenlandse onlusten e.d. Voorts maatregelen van hogerhand zoals algemeen moratorium, beperkende deviezenbepalingen of blokkering van gelden. Deze risico's vormen in beginsel onderdeel van de dekking van een exportkredietverzekering.

Entry link: Landenrisico

Landmateriaalverzekering

De verzekering van (in veel gevallen mobiele) machines en werktuigen als heftrucks, bulldozers, graafmachines, hijs- , til- en hefwerktuigen enz., waarbij men spreekt van landmateriaal-(of werkmateriaal). De verzekering dekt schade aan de verzekerde objecten door alle van buitenkomende onheilen en in een aantal in de polis genoemde gevallen, als gevolg van eigen gebrek, terwijl als optie ook schade door het eigen gebrek zelf (constructie- en materiaalfouten) kan worden meeverzekerd. Tevens is verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerde wegens materitile schade aan derden, toegebracht met het landmateriaal.

 

Wanneer het landmateriaal te beschouwen is als een motorrijtuig wordt de aansprakelijkheidsdekking uitgebreid conform de eisen van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). De verzekering geschiedt soms op basis van een maatschappijpolis (de verzekering wordt dan ook wel 'werkmateriaalverzekering' genoemd) maar wordt ook dikwijls op basis van de Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal 1991 gesloten.

Entry link: Landmateriaalverzekering

Layer

Een term die gebruikt wordt bij verzekering en herverzekering om aan te geven dat het risico is gedekt in secties, de layers. Komt veel (maar niet uitsluitend) voor bij aansprakelijkheidsverzekeringen.

 

Het aansprakelijkheidsrisico van een bedrijf wordt tot bijvoorbeeld € 5 miljoen (de eerste layer) ondergebracht bij verzekeraar A, het risico van € 5 miljoen tot €'15 miljoen (de tweede layer) bij verzekeraar B en het risico van € 15 miljoen tot € 30 miljoen (de derde layer) bij verzekeraar C. Bij een schade van € 12 miljoen keert verzekeraar A € 5 miljoen uit en verzekeraar B krachtens de tweede layer € 7 miljoen. Verzekeraar C hoeft niets uit te keren.

Het op deze wijze arrangeren van verzekeringsdekking wordt 'layering' genoemd en wordt wel toegepast wanneer er geen verzekeraar bereid gevonden wordt om het volledige risico te dekken. In de herverzekeringssector wordt de term aangewend om aan te geven dat meerdere excedentcontracten in aanvulling op elkaar dekking geven.

Entry link: Layer

Leegstandclausule

Clausule in gebruik bij brandverzekeringen, op grond waarvan de verzekerde verplicht wordt om leegstand van de verzekerde opstallen onmiddellijk te melden bij de verzekeraar. Omdat het risico door leegstand vergroot wordt (o.m. door brandstichting), is in de leegstandclausule ook een aantal dekkingsbeperkingen opgenomen.

Entry link: Leegstandclausule

Levensloopregeling

Sparen op geblokkeerde spaarrekening om in de toekomst periode van onbetaald verlof te financieren of eerder te stoppen met werken.

Max. spaartegoed 210% van het loon, max. per jaar te sparen 12% van het bruto loon. De inleg kan ook worden gebruikt voor de levensloopverzekering.

Opname loopt altijd via werkgever. Werknemer moet wel verzoek tot verlof indienen en werkgever mag weigeren als het verlof niet binnen de bedrijfsvoering past.

Entry link: Levensloopregeling

Lichtreclameverzekering

Verzekering die dekking biedt tegen materiële schade die het gevolg is van een van buiten komend onheil, dat aan de lichtreclame-installatie is overkomen. Tevens verschaft de verzekering voor het risico van aansprakelijkheid een subsidiaire dekking (d.w.z. de dekking krachtens deze polis is alleen van kracht wanneer er geen andere verzekering is, al dan niet van oudere datum, die voor de aansprakelijkheidsschade dekking biedt).

Entry link: Lichtreclameverzekering

Line

Term in gebruik bij herverzekering, waarmee een gedeelte van het risico wordt aangegeven, dat door de verzekeraar of herverzekeraar wordt geaccepteerd. Een line is gelijk aan het eigen behoud van de verzekeraar.

Met de herverzekeraar wordt een herverzekeringscontract (excedentencontract) gesloten voor een aantal lines. Wanneer bijvoorbeeld het contract gesloten is voor '10 lines en de verzekeraar kiest bij een bepaald risico voor een eigen behoud van € 50.000,-, dan is de herverzekeringscapaciteit € 500.000,-. Kiest de verzekeraar echter voor een eigen behoud van € 75.000,-, dan is de herverzekeringscapaciteit € 750.000,-. In het contract wordt doorgaans een maximumgrens van het aan de herverzekeraar af te geven risico opgenomen.

Entry link: Line

Lloyd's

Verzekeringsorganisatie, die is samengesteld uit een groot aantal verschillende syndicaten, die zich elk op een specifiek risico (bijvoorbeeld scheepscascorisico's) hebben gespecialiseerd. De Lloyd's organisatie zelf accepteert geen verzekeringen. De risico's worden verzekerd door de syndicaten waarin zich een aantal underwriting members (de 'names') hebben verenigd. Een 'name' kan lid zijn van meerdere syndicaten.
Entry link: Lloyd's


Page:  1  2  3  (Next)