Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page:  1  2  3  (Next)

M

Maatschappijpolis

Benaming die vooral in het beursbedrijf gebruikt wordt om deze te onderscheiden van de beurspolis en de makelaarspolis. De polisvoorwaarden van een maatschappijpolis worden opgesteld door de maatschappij die haar uitgeeft.

Entry link: Maatschappijpolis

Machinebreukbedrijfsschadeverzekering

Een verzekering tegen bedrijfsschade als gevolg van breuk (materiële schade) aan de verzekerde machine(s), voor zover gedekt onder de machinebreukverzekering De verzekering voorziet in een vergoeding van de gederfde netto winst, de bij gehele of gedeeltelijke bedrijfsstilstand ongedekte doorgaande vaste lasten, waaronder lonen en salarissen, en de in overleg met de verzekeraar gemaakte kosten om de stilstand zo snel mogelijk op te heffen, e.e.a. voor zover toe te rekenen aan de door breuk getroffen machine en gedurende de met de verzekeraar overeengekomen uitkeringstermijn.

Entry link: Machinebreukbedrijfsschadeverzekering

Machinebreukverzekering

Dekt onvoorziene en plotselinge materiële beschadiging van de op de polis genoemde, bedrijfsklaar opgestelde machines, waaronder wordt verstaan objecten van werkbouwkundige samenstelling met inbegrip van de direct daaraan verbonden meet- en regelapparatuur. Dekking is tevens aanwezig wanneer de machines tijdens reiniging, inspectie, onderhoud en verplaatsing worden gedemonteerd en daarna weer worden gemonteerd.

 

De verzekering vergoedt materiële schade hoe ook ontstaan door van buitenaf en binnenuit (eigen gebrek) komende oorzaken, voor zover niet expliciet uitgesloten. Uitgesloten is onder meer schade door brand en verwante risico's (is gedekt onder de brandverzekering), opzettelijke overbelasting en experimenten (door de verzekerde zelf), slijtage en corrosie alsmede schade aan (snel slijtende) verwisselbare onderdelen als riemen, snaren, messen e.d.

Entry link: Machinebreukverzekering

Makelaar in assurantiën

Een assurantiemakelaar is een tussenpersoon, die zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het tot stand brengen en het sluiten van verzekeringsovereenkomsten ¡n opdracht van en op naam van personen tot wie hij niet in vaste betrekking staat.

Entry link: Makelaar in assurantiën

Makelaarspolis

Benaming die vooral in het beursbedrijf gebruikt wordt om deze te onderscheiden van de beurpolis en de maatschappijpolis. De polisvoorwaarden van een makelaarspolis worden opgesteld door de makelaar of assurantiebezorger die haar hanteert.

Entry link: Makelaarspolis

Malus

Premieopslag in verband met een slecht schadeverloop, e.e.a. als onderdeel van een bonus-malussysteem.

Entry link: Malus

Materiële schade

Schade in de vorm van achteruitgang in kwaliteit en/of kwantiteit van tastbare, stoffelijke zaken als onderscheid van schade aan personen, rechten, zuiver geldelijke belangen en aansprakelijkheid.

Entry link: Materiële schade

Maximum per Gelegenheid

Term in gebruik bij goederentransportverzekering. Hiermee wordt de limiet  aangegeven van het maximale bedrag per vervoersgelegenheid (vrachtwagen, trein, schip e.d.) waarvoor de verzekeraar dekking verleent. Wanneer meerdere zendingen van dezelfde verzekerde met dezelfde vervoersgelegenheid reizen zal de verzekeraar bij schade aan die zendingen niet meer vergoeden dan het maximum per gelegenheid.

Entry link: Maximum per Gelegenheid

Maximum per locatie

Term in gebruik bij goederentransportverzekering. Hiermee wordt de limiet  aangegeven van het maximale bedrag waarvoor de verzekeraar dekking verleent wanneer meerdere zendingen van dezelfde verzekerde zich tegelijkertijd op of in dezelfde locatie (bijvoorbeeld havenemplacement, opslagruimte) bevinden.

Entry link: Maximum per locatie

Maximum Possible Loss (MPL)

De grootste schade die de verzekerde zaak kan lijden als gevolg van een denkbare schadegebeurtenis onder de slechtst denkbare omstandigheden. Wordt gebruikt als factor door de verzekerde om het verzekerd bedrag te bepalen en door de verzekeraar om te bepalen in hoeverre het risico kan worden geaccepteerd respectievelijk welk gedeelte moet worden herverzekerd. Zie ook 'Probable Maximum Loss' (PML).

Entry link: Maximum Possible Loss (MPL)


Page:  1  2  3  (Next)