Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page:  1  2  (Next)

N

Na-u clausule

Zie Non-contribution clause.

Entry link: Na-u clausule

Nachtclausule

Deze komt voor bij de goederentransportverzekering en beperkt de dekking voor diefstalschade uit motorrijtuigen. Overdag is diefstal alleen gedekt wanneer er braak is gepleegd ten opzichte van een buitenshuis geparkeerd voertuig. Gedurende de nacht is diefstal uitsluitend gedekt wanneer het voertuig is gestald in een afgesloten garage of bedrijfsruimte en er braak is gepleegd aan de garage of bedrijfsruimte en het voertuig.

Entry link: Nachtclausule

Nachtrisico

Bij een berovings- of geldtransportverzekering is het risico van beroving niet alleen gedekt tijdens het vervoer van de geldswaarden, maar tevens bij verblijf in een hotel of ten huize van degene die belast is met het vervoer van de geldswaarden, mist deze veilig zijn opgeborgen en er tenminste een volwassene aanwezig ¡s.

Entry link: Nachtrisico

Narisico

Het risico dat de verzekeraar ¡n sommige gevallen nog loopt nadat de verzekering formeel is beëindigd. Conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) loopt de verzekeraar nog 16 dagen narisico, te rekenen vanaf het einde van de aansprakelijkheidsverzekering van het motorrijtuig, wanneer deze binnen een maand na het einde hiervan is afgemeld bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Geschiedt de afmelding later dan een maand na het einde van de verzekering, loopt de verzekeraar het narisico 16 dagen nadat de afmelding bij de Rijksdienst voor het wegverkeer is ontvangen.

 

Voor zover onder de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 'uitloop' is meeverzekerd loopt de verzekeraar narisico (meestal voor een in de polis beperkte termijn), voor schades die zich hebben voorgedaan tijdens de looptijd van de verzekering, maar pas worden ontdekt en gemeld nadat de looptijd is verstreken. Een soortgelijke regeling kent de fraudeverzekering.

Entry link: Narisico

Natura, verzekering in –

Bij een aantal verzekeringsvormen (rechtsbijstand-, glas-, begrafenisverzekering) verplicht de verzekeraar zich om, in plaats van schadevergoeding te betalen, bepaalde diensten (rechtsbijstand, verzorging begrafenis) te leveren of de beschadigde zaken (glas) te herstellen of te vervangen.

Entry link: Natura, verzekering in –

Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars

Ten behoeve van de schaderegeling bij de motorrijtuigverzekering functioneert er in de meeste Europese landen een nationaal bureau, in Nederland is dat het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars. De belangrijkste functies zijn het regelen van schades in Nederland, waarbij buitenlandse motorrijtuigen betrokken zijn en het betalen van schades die door een ander nationaal bureau geregeld zijn. Wanneer een Nederlandse auto in het buitenland betrokken is bij een verkeersongeval regelt het nationaal bureau in het betreffende land die schade volgens de in dat land geldende

wetten. Alle betalingen die een nationaal bureau verricht worden verhaald op het nationaal bureau van het land waar de auto vandaan komt. Dit bureau op zijn beurt verhaalt de schade op de motorrijtuigverzekeraar van de auto.
Entry link: Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars

Nederlandse Associatie van Risk- en Insurancemanagers NARIM

Het doel van de NARIM is de vergroting van de kennis over risicomanagement bij het bedrijfsleven en het behartigen van de gemeenschappelijke verzekeringsbelangen van de via de leden aangesloten ondernemingen.

Entry link: Nederlandse Associatie van Risk- en Insurancemanagers NARIM

Negatíeve risico-omschrijving

Alle schade of verliezen van een bepaalde categorie (bijvoorbeeld betalingsrisico's bij Kredietverzekering) zijn verzekerd mits zij op de polis zijn uitgesloten. Dit in  tegenstelling tot een positieve risico-omschrijving, waarbij alleen de schade of verliezen, die voorvloeien uit de limitatief in de polis opgesomde schadeveroorzakende omstandigheden zijn gedekt door de verzekering.

Komt bijvoorbeeld voor bij Kredietverzekering, waarbij voor binnenlandse kredietverzekeringen een positieve risico-omschrijving wordt gehanteerd en bij exportverzekeringen uitgegaan wordt van een negatieve risico-omschrijving.

Entry link: Negatíeve risico-omschrijving

Netto premie

Bij schadeverzekeringen is de netto premie de premie volgens tarief, verminderd met eventuele korting(en) (zoals bij motorrijtuigverzekering de no-claim korting of bij collectieve verzekeringscontracten de collectiviteitskorting).

Entry link: Netto premie

Nietigheid

Een verzekering is nietig, of kan desgevraagd nietig verklaard worden door de rechter, wanneer bepaalde omstandigheden aanwezig zijn. Onder meer bij 'verzwijging' kan de rechter gevraagd worden de verzekering nietig te verklaren. Wanneer een zaak twee maal voor de volle waarde verzekerd is, is de jongste verzekering nietig. Dit betekent dat de verzekering geacht wordt als niet te (hebben) bestaan.

In sommige gevallen zal de verzekeraar restitutie van premie geven (eventueel onder aftrek van kosten) terwijl in andere gevallen, bijvoorbeeld bij kwaadwillige verzwijging, geen restitutie van premie plaatsvindt.

Entry link: Nietigheid


Page:  1  2  (Next)