Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page: (Previous)   1  2  3  4  (Next)

O

Ongevallenverzekering

Een (sommen-)verzekering die voorziet in een uitkering, wanneer de verzekerde door een ongeval getroffen wordt. De verzekering kent ¡n de regel de rubrieken A tot en met D, waarvan rubriek A en/of B verplicht onderdeel van de dekking uitmaken.

  • Rubriek A biedt een kapitaalsuitkering bij overlijden ten gevolge van een ongeval;

  • Rubriek B voorziet in een uitkering bij blijvende invaliditeit die hoger of lager kan zijn afhankelijk van de mate van invaliditeit. De in de meeste polissen opgenomen Gliedertaxe geeft aan welk percentage van de verzekerde som wordt uitgekeerd.

Zowel de uitkering op grond van rubriek A als B geschieden meestal in de vorm van een kapitaal, maar in sommige gevallen wordt de mogelijkheid geboden om een periodieke uitkering te verzekeren.

  • Rubriek C voorziet in een periodieke uitkering bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval voor een duur van (meestal) maximaal 1 jaar. Het meeverzekeren van rubriek C komt tegenwoordig niet vaak meer voor.

  • Rubriek D tenslotte vergoedt medische kosten ten gevolge van een ongeval. In tegenstelling tot de andere rubrieken geschiedt rubriek D op basis van schadeverzekering en de medische kosten worden krachtens deze rubriek uitsluitend vergoed wanneer ze niet door de zorgverzekeraar worden vergoed.

De ongevallenverzekering kent verschillende verschijningsvormen (ondermeer de ongevalleninzittenden-, gezinsongevallen- reisongevallenverzekering) en kan zowel individueel als collectief (bijvoorbeeld door werkgevers t.b.v. werknemers) gesloten worden.

Entry link: Ongevallenverzekering

Onheil, van buitenkomend

Een mogelijk tot letsel of schade leidend gevaar, dat een oorsprong heeft, die ligt buiten de verzekerde persoon of buiten de verzekerde zaak. Dit in tegenstelling tot een van binnenuitkomend onheil waarvan sprake is als de schade is veroorzaakt door een eigen gebrek (zoals een constructie of materiaalfout), eigen bederf, normale slijtage of in het algemeen een schade die voortvloeit uit de aard of de natuur van de verzekerde zaak zelf.

Entry link: Onheil, van buitenkomend

Onkostenverzekering

Vorm van evenementenverzekering, die ook zelfstandig gesloten kan worden.

De verzekering biedt de verzekerde dekking voor financiële schade die hij lijdt indien het op de polis verzekerde evenement, geheel of gedeeltelijk, niet kan doorgaan, moet worden uitgesteld of tijdelijk onderbroken, ten gevolge van een oorzaak die buiten de wil van de verzekerde is gelegen. Vergoed worden kosten als: de reeds gemaakte of nog verschuldigde kosten, afgelastingskosten (annuleringskosten) waaronder kosten voor het ongedaan maken van de voorbereidingen, kosten verbonden aan uitstel of onderbreking en de extra kosten die gemaakt moeten worden om het evenement op een later tijdstip te laten plaatsvinden.

Entry link: Onkostenverzekering

Onopzegbare verzekering

Een doorlopende verzekering die (uitgezonderd in enkele gevallen) die niet door de verzekeraar kan worden opgezegd, maar die wel door de verzekeringnemer kan worden beëindigd. De verzekeraar kan de verzekering beëindigen bij verzwijging door de verzekerde, wanbetaling en doorgaans ook wanneer de verzekerde zich blijvend in het buitenland vestigt.

Onopzegbaarheid komt voor bij ondermeer ziektekosten-, ongevallen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Entry link: Onopzegbare verzekering

Onrechtmatige daad

Een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met wat volgens ongeschreven recht in het maatschappelijke verkeer betaamt, een en ander behoudens een rechtvaardigingsgrond, aldus artikel 6:162 BW. Wanneer iemand ten opzichte van een ander een onrechtmatige daad pleegt is hij in beginsel verplicht om de schade, die hieruit voor de ander voortvloeit, te vergoeden. Als rechtvaardigingsgronden, waarmee de dader van de onrechtmatige daad zich kan vrijpleiten, zijn te beschouwen: overmacht, noodweer, wettelijk voorschrift en ambtelijk bevel.

Entry link: Onrechtmatige daad

Ontdekkingstermijn

De periode, die op een fraudeverzekering wordt genoemd als termijn waarbinnen een fraude moet zijn ontdekt om voor vergoeding krachtens de verzekering in aanmerking te komen. Deze termijn kan variëren van 1 tot 5 jaar na het tijdstip, waarop het feit waardoor de schade is ontstaan, heeft plaatsgevonden.

Entry link: Ontdekkingstermijn

Ontploffing

In de zin van de brandverzekering wordt hieronder verstaan: een gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen. Ontploffingen kunnen worden onderscheiden in een reactieontploffing (de snelle verbranding van gas of stof, waarbij de expanderende verbrandingsgassen schade veroorzaken) en een vatontploffing (ontstaat wanneer de zich in een vat bevindende samengedrukte gassen of dampen een zodanige druk op de wand van het vat uitoefenen dat dit openbarst). Bij de brandverzekering wordt ontploffing gelijkgesteld met brand onverschillig of hierbij brand is ontstaan.

Entry link: Ontploffing

Ontvoerings-, losgeld- en afpersingsverzekering

Verzekering voor het risico van onvrijwillige vrijheidsberoving van de verzekerde door een persoon of een groep van personen, die een eis tot betaling van een losgeld stellen aan de verzekeringnemer als voorwaarde voor de invrijheidstelling van de ontvoerde verzekerde. De verzekering kan worden uitgebreid met een dekking voor het risico van afpersing, zijnde bedreigingen met geweld, inclusief de bedreiging van ontvoering, tegen een verzekerde (alsmede bedreíging tot beschadiging, vernieling of verontreiniging van verzekerde zaken) door een persoon of een groep van personen gepaard gaande met een eis tot betaling van een geldbedrag door de verzekeringnemer teneinde deze bedreigingen af te wenden. Verzekerd kunnen worden: het bedrag van het losgeld of afpersingsgeld, het risico dat het los- of afpersingsgeld verloren gaat voordat het aan de ontvoerders, c.q. afpersers is overhandigd en de kosten die met e.e.a. samengaan, waaronder kosten voor het aangaan van een lening teneinde het los- of afpersingsgeld te kunnen betalen, reis- en verblijfkosten, kosten van beloning voor informatie die leidt tot aanhouding van de ontvoerders of afpersers en het salaris van de ontvoerde werknemer wanneer die langer dan 30 dagen vastgehouden wordt.

 

Entry link: Ontvoerings-, losgeld- en afpersingsverzekering

Onverdiende premie

Gedeelte van de premie, dat de verzekeraar al ontvangen heeft, maar waarvoor nog geen risico is gelopen en die als premiereserve op de balans wordt opgevoerd. Bij een verzekering met ingangsdatum 1 juli en jaarlijkse premiebetaling is op de balansdatum (31 december) de helft van de netto premie (zijnde de in rekening gebrachte premie verminderd met provisie voor de tussenpersoon) verdiend en wordt de andere helft als premiereserve opgevoerd.

Entry link: Onverdiende premie

Onzeker voorval

Een gebeurtenis waarvan de partijen niet weten of die ooit zal plaatshebben of reeds heeft plaatsgehad, danwel wanneer die zal plaatshebben. Bij een levensverzekering is de onzekerheid gelegen in het tijdstip waarop de gebeurtenis (het in leven zijn of sterven) plaatsvindt, terwijl bij schadeverzekeringen de onzekerheid is gelegen in de vraag of de gebeurtenis zich wel of niet voordoet, danwel zich buiten weten van de betrokkenen al heeft voorgedaan.

Entry link: Onzeker voorval


Page: (Previous)   1  2  3  4  (Next)