Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page: (Previous)   1  2  3  4  (Next)

O

Oorlogsclausule

Clausule in gebruik bij goederentransportverzekeringen onder de aanduiding M3. Wanneer deze clausule op de polis is geplaatst biedt de verzekering dekking tegen materiële schade aan en verliezen van zaken (maar uitdrukkelijk geen vertragingsschade) als gevolg van oorlogshandelingen en oorlogachtige handelingen. De dekking blijft beperkt tot zaken die zich in een zeeschip of luchtvaartuig bevinden en eindigt na lossing daaruit of 15 dagen na aankomst van het zeeschip of luchtvaartuig in de haven of plaats waar de zaken worden gelost. Deze clausule regelt eveneens de medeverzekering van het zogenaamde stakersrisico.

Entry link: Oorlogsclausule

Oorlogsrisico

Oorlog of op oorlog gelijkende handelingen, burgeroorlog, revolutie, opstand, de uitwerking van uit voornoemde handelingen achtergebleven torpedo's, mijnen, bommen en dergelijke oorlogswerktuigen ook indien de schade in vredestijd is ontstaan en neming of aanhouding op last van hogerhand.

(oorlogsmolest)

Entry link: Oorlogsrisico

Open cover

Herverzekering, waarbij de verzekeraar met de herverzekeraar is overeengekomen dat deze de in de overeenkomst omschreven risico's in herverzekering zal accepteren, maar dat de verzekeraar de vrijheid heeft deze risico's al dan niet aan te bieden.

Een alternatieve benaming is 'facultatief-obligatoire herverzekering'.

Entry link: Open cover

Open polis

Een polis waarin wel een verzekerde som voorkomt, maar de waarde van het verzekerde belang niet is vermeld. Conform de wet kan de verzekeraar verlangen, dat de verzekeringnemer in geval van schade de waarde van de verzekerde objecten alsnog aantoont.

Entry link: Open polis

Oproer

Een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging gericht tegen het openbaar gezag. Valt onder het begrip 'groot molest' en schade, die als gevolg hiervan is ontstaan, is in de regel van verzekeringen uitgesloten (maar bij goederentransportverzekering op verzoek wel verzekerbaar).

Entry link: Oproer

Opruimingskosten

Bij brandverzekering: de kosten van wegruiming en/of afbraak van de verzekerde objecten, voor zover deze het noodzakelijke gevolg is van een door de polis gedekte schade;

Bij scheepscascoverzekeringen: het verwijderen van het wrak na een ramp. De vergoeding van deze kosten kan als optie worden meeverzekerd, meestal op basis van een 'premier risque' bedrag, als onderdeel van de brandverzekering of van de scheepscascoverzekering.

Bij de Uitgebreide Gevarenverzekering voor opstallen en inboedels/inventarissen vormen ze een integraal onderdeel van de dekking, met een maximale uitkering tot 10% boven het verzekerde bedrag.

Entry link: Opruimingskosten

Opschorten

Het (meestal tijdelijk) opheffen van de verplichting van de verzekeraar tot het verlenen van een schadevergoeding en/of het doen van een uitkering. De  verzekeringsovereenkomst blijft bestaan, maar er kunnen door de verzekerde geen schadevergoedingsrechten aan worden ontleend. Schorsing komt vaak voor wanneer de verzekerde in gebreke blijft bij premiebetaling of (bij motorrijtuigverzekering) er naar verwachting tijdelijk geen verzekerd object is.

Entry link: Opschorten

Opstal

Andere term voor gebouw; de als zodanig omschreven onroerende zaak met al wat daar deel van uit maakt (waaronder bijgebouwen), en die naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Gebouw omvat doorgaans alles wat aard- en nagelvast is. Bij brandverzekeringen worden de fundamenten alleen tot het gebouw gerekend wanneer daar expliciet melding van wordt gemaakt. Wat verder precies tot Gebouw behoort wordt bepaald door opvattingen in het algemeen verkeer.

Entry link: Opstal

Opstalverzekering

Deze opstalverzekering dekt de schade aan het gebouw, de hierbij behorende bijgebouwen, terreinafscheidingen en dergelijke. Bij de opstalverzekering wordt de herbouwwaarde als grondslag genomen voor het verzekerd bedrag. De verzekering kan gesloten worden op basis van uitsluitend brand, eventueel uitgebreid met storm of op uitgebreide gevaren condities.

Entry link: Opstalverzekering

Opstand

Een georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, dat gericht is tegen het openbaar gezag. Valt onder het begrip 'groot molest' en schade, die als gevolg hiervan is ontstaan, is in de regel van verzekeringen uitgesloten (maar bij goederentransportverzekering op verzoek wel verzekerbaar).

Entry link: Opstand


Page: (Previous)   1  2  3  4  (Next)