Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page: (Previous)   1  2  3  4

O

Opzet

Het uitvoeren van een welbewuste en doordachte handeling (of nalaten) met als duidelijk doel het beoogde effect te bereiken. Aldus gedefinieerd leidt opzet tot grove of zware schuld en schade die hierdoor wordt veroorzaakt is uitgesloten van verzekeringsdekking. Er zijn ook lichtere vormen van opzet te onderscheiden: opzet als zekerheidsbewustzijn (de gevolgen van het handelen of nalaten zijn niet nadrukkelijk beoogd, maar men handelt in de wetenschap dat de gevolgen niet zullen uitblijven), opzet als waarschijnlijkheidsbewustzijn (de gevolgen van het handelen of nalaten zullen naar alle waarschijnlijkheid optreden, maar desondanks handelt men - of laat na -), opzet als mogelijkheidsbewustzijn (het handelen of nalaten brengt duidelijke risico's met zich mee, maar desondanks handelt men - of laat na -). Opzet is in beginsel altijd van verzekeringsdekking uitgesloten wanneer de schade een zeker en beoogd gevolg is van het handelen of nalaten.

Entry link: Opzet

Opzicht

Term in gebruik bij aansprakelijkheidsverzekering: Bij opzicht gaat het om zaken die aan de zorg van een ander zijn toevertrouwd of die hij op een andere wijze onder zich heeft genomen en waarover hij tot op zekere hoogte de feitelijke macht uitoefent.

Entry link: Opzicht

Opzichtclausule

Clausule voorkomend in aansprakelijkheidsverzekeringen, waarmee de schade, die is toegebracht aan zaken die men onder opzicht heeft geheel of gedeeltelijk wordt uitgesloten van de verzekeringsdekking. Bij bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen is de verzekeraar soms bereid de opzichtclausule geheel of gedeeltelijk terzijde te stellen.

 

Entry link: Opzichtclausule

Outside risks

Bijzondere risico's waarvoor geen standaard verzekeringen bestaan. Het gaat daarbij vaak om risico's waarbij de kans op schade door hun unieke karakter moeilijk in te schatten valt, terwijl ook de aard van de schade moeilijk te bepalen valt. Te denken valt aan het verzekeren tegen het risico van stemverlies van een populaire zanger of een ongeschonden gezicht van een beroemde filmster. Een alternatieve benaming is 'substandard risks'.

Entry link: Outside risks

Overeenkomst vereenvoudigde schaderegeling (O.V.S.)

Een groot aantal in Nederland werkende motorrijtuigverzekeraars hebben in de O.V.S. een aantal regels met elkaar afgesproken met betrekking tot het niet, het gedeeltelijk of het geheel vergoeden door de aansprakelijkheidsverzekeraar aan de cascoverzekeraar van cascoschades die zijn ontstaan bij een aantal in de regeling genoemde veel voorkomende ongeval-situaties. De schuldverdeling bij de in de regeling bedoelde situaties is vooraf bindend aan de deelnemende verzekeraars vastgelegd.

(ovs)

Entry link: Overeenkomst vereenvoudigde schaderegeling (O.V.S.)

Overmacht

Van overmacht is sprake als een schade of tekortkoming niet kan worden toegerekend aan de schadeveroorzaker omdat die niet is te wijten aan zijn schuld en niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Entry link: Overmacht

Overstroming

Overstroming door de zee, rivieren, kanalen en andere vormen van natuurwater ten gevolge van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen, oevers of andere waterkeringen, ongeacht of deze overstroming werd veroorzaakt door storm.

Entry link: Overstroming

Oververzekering

Er is sprake van oververzekering wanneer de verzekerde som hoger is dan de daadwerkelijke waarde van het verzekerde object tijdens de schadegebeurtenis. Bij totaal verlies zal de verzekeraar op grond van het indemniteitsbeginsel slechts de daadwerkelijke waarde uitkeren. Wanneer er sprake is van twee of meer verzekeringen die samen een hoger bedrag dan de werkelijke waarde dekken wordt de schade geregeld conform het chronologische beginsel of de gemeenschapsclausule.

Entry link: Oververzekering


Page: (Previous)   1  2  3  4