Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page:  1  2  3  4  (Next)

O

Obligatoire herverzekering

Herverzekeringsovereenkomst waarbij tussen de verzekeraar en de herverzekeraar is overeengekomen dat de verzekeraar alle verzekeringen van de in de overeenkomst genoemde categorie (bijvoorbeeld alle brandverzekeringen op particuliere woonhuizen met een verzekerde bedrag tot maximaal € 3.000.000,-) gedurende de overeengekomen periode (meestal 1 jaar) zal inbrengen in het herverzekeringscontract en dat de herverzekeraar al deze zaken zal accepteren, e.e.a. voor het binnen het contract overeengekomen gedeelte.

Entry link: Obligatoire herverzekering

Occurrence beginsel

Begrip in gebruik bij aansprakelijkheidsverzekeringen. Wanneer het (loss) occurrence beginsel van toepassing is betekent dit, dat er alleen dekking is wegens aansprakelijkheid voor schade die zich manifesteert tijdens de polistermijn (zie ook 'claimsmade'). Het doet er daarbij niet toe wanneer de schade feitelijk is veroorzaakt, met andere woorden: inloop (schade veroorzaakt voor de aanvang van de contractsduur van de verzekering) is gedekt, uitloop (schade veroorzaakt tijdens de contractsduur van de verzekering, maar pas gevorderd bij de verzekerde, c.q. gemeld bij de verzekeraar, na afloop van de contractsduur) is uitgesloten, behalve voor letsel of materiële beschadiging, die tijdens de duur van de verzekering feitelijk is ontstaan.

Entry link: Occurrence beginsel

Omslagpremie

De premie die door een Onderlinge Verzekeringsmaatschappij in rekening gebracht wordt aan haar verzekerden (hier leden genoemd) en die bestaat u¡t een voorschotpremie, aan het eind van het verzekeringsjaar gevolgd door een naheffing of restitutie, afhankelijk van het resultaat binnen de portefeuille van de Onderlinge. In veel gevallen wordt de mogelijkheid van naheffing niet meer toegepast of sterk beperkt, hetgeen mogelijk is dankzij doeltreffende herverzekeringen. Steeds vaker wordt ook de restitutiemogelijkheid achterwege gelaten en wordt gewerkt met een vaste premie.

Entry link: Omslagpremie

Omvangskorting

Hiermee wordt de korting bedoeld die de verzekeringnemer ontvangt op de premie bij collectieve verzekeringen. Doordat de verzekeraar een omvangrijk premievolume binnenkrijgt waartegenover, in vergelijking met individuele verzekeringen, relatief weinig kosten staan, kan hij deze omvangskorting geven
Entry link: Omvangskorting

Onafhankelijke tussenpersoon

Een tussenpersoon die zijn advisering en dienstverlening uitsluitend gestalte geeft volgens zijn eigen inzichten en zijn bedrijf uitoefent zonder enige binding aan of afhankelijkheid van een andere partij, dit in tegenstelling tot een 'captive agent' waarin een verzekeringsmaatschappij een financieel belang heeft.

Entry link: Onafhankelijke tussenpersoon

Onderlinge Waarborgmaatschappij

Een vereniging die zich ten doel stelt met haar leden verzekeringsovereenkomsten te sluiten in het verzekeringsbedrijf, dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitvoert (artikel 2:53 lid 3 BW). Onderlinge waarborgmaatschappijen werken vaak regionaal en/of gericht op een specifieke doelgroep. Om te voorzien in de voor expansie benodigde kapitaalbehoefte zijn grote, van oorsprong onderlinge waarborgmaatschappijen omgevormd tot NV's. Veel onderlingen werken met een omslagpremie maar een toenemend aantal gaat over een systeem van vaste premies.

Entry link: Onderlinge Waarborgmaatschappij

Ondernemersrisico

Het ondernemersrisico is een risico dat bewust wordt opgeroepen met de bedoeling een positieve uitkomst (winst) te realiseren, maar met de kans op een negatieve uitkomst (verlies). Deze risico's worden ook wel 'speculatief risico' of 'dynamisch risico' genoemd en zijn in het algemeen niet verzekerbaar.

Entry link: Ondernemersrisico

Onderverzekering

Van onderverzekering is sprake wanneer de werkelijke waarde van het verzekerde object vlak voor de schadegebeurtenis hoger is dan het verzekerde bedrag. Bij een totaalschade wordt het verzekerd bedrag uitgekeerd. Bij een deelschade wordt, gebruikmakend van de formule (verzekerd bedrag : werkelijke waarde) x schadebedrag = uitkering, de schade vergoed in dezelfde verhouding als waarin het verzekerd bedrag zich verhoudt tot de werkelijke waarde, hetgeen tot een lager bedrag leidt dan de schade.

Onderverzekering kan worden tegengegaan door de verzekerde objecten te laten taxeren door een deskundige. Ook het opnemen van een indexclausule vermindert de kans op onderverzekering, terwijl bij een inboedelverzekering door de verzekeraar wordt afgezien van de toepassing van onderverzekering wanneer het verzekerd bedrag met behulp van een inboedelmeter tot stand gekomen is.

Entry link: Onderverzekering

Oneigenlijke transportverzekeringen

Transportverzekeringen, meestal op basis van een pauschalpolis zonder naverrekening, waar het transportelement als zodanig slechts gedeeltelijk of helemaal niet aan de orde is. Voorbeelden zijn de monstercollectieverzekering of de verzekering van tentoonstellingsgoederen.

Entry link: Oneigenlijke transportverzekeringen

Ongeval

Met een ongeval wordt, in de zin van de ongevallenverzekering, bedoeld: een plotseling en onverwacht, van buitenaf op het lichaam van de verzekerde inwerkend geweld, waaruit rechtstreeks medisch vast te stellen letsel ontstaat dat de dood of  arbeidsongeschiktheid teweeg brengt, dan wel geneeskundige behandeling nodig maakt. Deze ongevaldefinitie wordt in polissen van ongevallenverzekering door middel van een aantal in- en uitsluitingen nog nader gepreciseerd.

Entry link: Ongeval


Page:  1  2  3  4  (Next)