Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page:  1  2  3  4  (Next)

P

Paardenverzekering

De verzekering van paarden (inclusief dekhengsten en rijpaarden) tegen schade die het gevolg is van sterven, noodslachting, blijvende ongeschiktheid voor het in de polis omschreven gebruik van het dier als gevolg van ziekte, ongeval of kreupelheid, blijvende onvruchtbaarheid als gevolg van ziekte of ongeval en door complicaties optredende castratie e.e.a. behoudens enkele uitsluitingen, waaronder ouderdom, endemie en epizootie (op grote schaal voorkomende besmettelijke ziekte). Het verzekerde bedrag wordt vastgesteld op basis van handelswaarde.

Entry link: Paardenverzekering

Pakhuis tot pakhuis clausule

Clausule bij transportverzekeringen die bepaalt dat de verzekerde gevaren gedekt worden vanaf het moment dat de verzekerde zaken in het pakhuis van de a2ender worden opgenomen, of op vergelijkbare wijze worden weggevoerd om de verzekerde reis te beginnen, tot op het moment dat deze zijn aangekomen op de plaats in het pakhuis die de ontvanger daartoe heeft bestemd, met dien verstande dat de dekking eindigt na afloop van 60 dagen na lossing van de zaken uit het zeeschip in de haven van bestemming.

Entry link: Pakhuis tot pakhuis clausule

Pakketpolis

Een verzekeringspolis waarop meerdere risico's van uiteenlopende aard verzekerd zijn. In de particuliere sfeer bijvoorbeeld komen pakketpolissen voor waarop zowel de opstal, inboedel, aansprakelijkheid en eventueel nog andere risico's verzekerd zijn. Pakketpolissen komen ook veel voor bij de verzekering van de risico's bij het Midden- en Kleinbedrijf. Een alternatieve benaming is 'combinatiepolis'.

Entry link: Pakketpolis

Parapludekking

Verzekeringsdekking, gesloten door een concern ten behoeve van alle bij dat concern aangesloten onderdelen, waarbij er van wordt uitgegaan dat sommige van die onderdelen voor hetzelfde risico zelfstandig verzekeringen kunnen hebben afgesloten, maar waarbij middels de 'parapludekking' wordt bereikt dat alle concernonderdelen minimaal zijn verzekerd conform de normen die het concern stelt. Komt vooral veel voor bij in de sfeer van aansprakelijkheidsverzekering bij internationaal werkende concerns.

(umbrella cover)

Entry link: Parapludekking

Partijentaxatie

Vindt plaats wanneer de verzekerde en de verzekeraar zijn overeengekomen dat het in de polis vermelde verzekerd bedrag gelijk is aan de waarde van de verzekerde objecten. In geval van schade hoeft de verzekerde niet alsnog aan te tonen (zoals bij de open polis) wat de waarde van de verzekerde objecten is. Wanneer de verzekeraar het vermoeden heeft dat het verzekerde bedrag bovenmatig is staat de wet hem de mogelijkheid toe om dit aan te tonen.

Entry link: Partijentaxatie

Pauschalpolis

Vorm van een contractverzekering waarin een goederentransportverzekering gegoten kan worden. Gedekt worden gedurende een bepaalde periode, meestal 1 jaar doorlopend, alle transporten van de in de polis omschreven soorten goederen binnen een bepaald geografisch gebied (in de regel maximaal het vasteland van Europa) en tot een maximum per vervoermiddel.

Aan het begin van ieder verzekeringsjaar wordt er een voorschotpremie in rekening gebracht terwijl aan het eind van het verzekeringsjaar naverrekening plaatsvindt op bas¡s van de werkelijk vervoerde omzet.

(ook wel: omzetpolis)

Entry link: Pauschalpolis

Personenschade

Personenschade is alle schade als gevolg van ziekte, lichamelijk en geestelijk letsel (inclusief smartengeld) of overlijden.

Entry link: Personenschade

Persoonsverzekering

Een persoonsverzekering is een verzekering die ten behoeve van een persoon is afgesloten.  De definitie is vastgelegd in artikel 7:925 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.  "De verzekering welke het leven of de gezondheid van een mens betreft." 

Voorbeelden van persoonsverzekeringen: arbeidsongeschiktheids-, levens- en ongevallenverzekering. 

Entry link: Persoonsverzekering

Pleziervaartuigenverzekering

Van de transportverzekering afgeleide verzekering van pleziervaartuigen die de verzekerde dekt tegen verlies van of materiële schade aan het verzekerde vaartuig inclusief inboedel, aansprakelijkheid en bijkomende kosten. De dekking tegen verlies of materiële schade omvat een dekking tegen alle van buiten komende onheilen evenals eigen gebrek. Ook opzet van de schipper en de bemanning (maar niet door de verzekeringnemer zelf) is medeverzekerd. De inboedel is gedekt tot het overeengekomen percentage van het verzekerde bedrag voor het casco (meestal 15% lot 20%). De aansprakelijkheid is gedekt tot het in de polis genoemde maximum voor zaakschade en letselschade aan derden toegebracht door of met het verzekerde vaartuig. Onder de gedekte bijkomende kosten vallen ondermeer opruimingskosten, hulploon, kosten van bewaking en vervoer van het beschadigde en rechtsbijstand.

Entry link: Pleziervaartuigenverzekering

Polis

De polis is een schriftelijk, door de verzekeraar ondertekend document, bestaande uit een polisblad, bijgevoegde verzekeringsvoorwaarden en eventuele clausulebladen, waarin de gegevens betreffende het verzekerde risico zijn vermeld, de rechten en plíchten van de partijen zijn vastgelegd en bepalingen zijn opgenomen, die de uitvoering van de overeenkomst regelen. Wanneer de polis door de verzekerde is aanvaard dient deze voor de verzekerde als enig bewijsmiddel.

Entry link: Polis


Page:  1  2  3  4  (Next)