Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page:  1  2  3  4  5  (Next)

R

Rafactiemethode

Bij goederentransportverzekering gebruikelijke methode van schadeberekening. Bij aankomst van de verzekerde zaken in beschadigde toestand bepaalt men de waarde, die betreffende zaken in onbeschadigde toestand zouden hebben gehad en de waarde van die zaken in beschadigde toestand.

Het verschil dat ontstaat door de waarde in beschadigde toestand af te trekken van de waarde in onbeschadigde toestand kan worden uitgedrukt in een percentage van de waarde in onbeschadigde toestand. Het door de verzekeraars te vergoeden bedrag wordt verkregen door het aldus verkregen percentage te berekenen over het verzekerd bedrag.

De rafactiemethode wordt toegepast om bij de schadevergoeding tussentijdse prijsfluctuaties van de verzekerde zaken buiten beschouwing te laten.

Entry link: Rafactiemethode

Reassurantie

Andere benaming voor herverzekering

Entry link: Reassurantie

Rechtsbijstandverzekering

Verzekering in natura, die aan de verzekerde recht geeft op rechtshulp, variërend van het geven van juridisch advies tot het geven van rechtshulp (waaronder het beschikbaar stellen van advocaten en andere deskundigen) bij het voeren van en juridische procedure.

 

Er zijn verschillende vormen van rechtsbijstandverzekering te weten de Motorrijtuigrechtsbijstandverzekering (gericht op het geven van rechtsbijstand bij (verkeers-)kwesties met betrekking tot motorrijtuigen, de Gezinsrechtsbijstandverzekering en de Rechtsbijstandverzekering voor beroepen en bedrijven.

Hoewel ook een beroep op de rechtsbijstandverzekeraar gedaan kan worden bij de juridische verdediging van de verzekerde (bijvoorbeeld bij strafzaken), is de verzekering toch vooral van belang in die gevallen waarbij de verzekerde als eiser, c.q. het verhaal van schade optreedt.

Entry link: Rechtsbijstandverzekering

Rechtstreeks vorderingsrecht

In sommige gevallen heeft degene aan wie letsel of schade is toegebracht

het recht om zich voor schadevergoeding rechtstreeks te wenden tot de verzekeraar van degene, die het letsel of de schade heeft veroorzaakt.

 

Dit rechtstreekse vorderingsrecht komen we onder meer tegen bij de aansprakelijkheid voor motorrijtuigen (conform de WAM) en bij de aansprakelijkheid bij de jacht (conform de Jachtwet).

Entry link: Rechtstreeks vorderingsrecht

Reciprociteit

De uitwisseling van herverzekeringszaken tussen twee of meer herverzekeraars of verzekeraars. Bijvoorbeeld herverzekeraar (of verzekeraar) A geeft een deel van de door hem in herverzekering geaccepteerde risico's in herverzekering bij herverzekeraar (of verzekeraar) B die hiervoor in de plaats een ongeveer even groot. deel van de door hem in herverzekering geaccepteerde, min of meer, gelijksoortige risico's in herverzekering geeft aan herverzekeraar (of verzekeraar) A.

Entry link: Reciprociteit

Reconstructie(kosten)verzekering

Verzekering die dekking verschaft tegen de kosten die moeten worden gemaakt om een, door een gedekte oorzaak, verloren gegane financiële, technische of andere vorm van administratie opnieuw op te zetten. Gedekte kosten zijn onder meer: kosten van gegevensvergaring, overuren van eigen personeel, inschakelen van tijdelijk personeel en huur van extra bedrijfsruimte. Het verzekerde bedrag wordt vastgesteld op basis van premier risque. Er zijn brandreconstructieverzekeringen en

computerreconstructieverzekeringen.

Entry link: Reconstructie(kosten)verzekering

Recreatieverzekeringen

Aanduiding voor de verzekeringen, die risico's dekken samenhangend met recreatieve activiteiten of de eigendommen die hierbij gebruikt worden. Tot de groep 'recreatieverzekeringen' behoren onder meer: de reisverzekering, annuleringsverzekering, de vakantie-autocascoverzekering, de automobilistenhulpverzekering, de pleziervaartuigenverzekering, de kampeeruitrustingverzekering en de caravanverzekering.

Entry link: Recreatieverzekeringen

Rectificatiebepaling

Wanneer het verzekerde bedrag tot stand gekomen is op basis van taxatie door deskundigen (7:960 BW) is de verzekeraar verplicht om de uitkering te baseren op de getaxeerde waarde. Het kan echter voorkomen dat de getaxeerde waarde niet meer gelijk is aan de werkelijke waarde, c.q. lager is. Het toepassen van de onderverzekeringsregel is door de taxatie niet mogelijk. In polissen, die zijn gesloten op basis van deze taxatie is daarom de rectificatiebepaling opgenomen, die bepaalt dat bij een gedeeltelijke schade de restwaarde van het beschadigd verzekerd object wordt vastgesteld op basis van dezelfde waarmaatstaf, als waarop (destijds) de taxatie plaats vond.

De gerectificeerde restwaarde wordt berekend door de werkelijke waarde na de schade te vermenigvuldigen met de uitkomst van de waarde volgens de polis (het verzekerde bedrag) gedeeld door de werkelijke waarde voor de schade.

De vergoeding door de verzekeraar wordt berekend door de 'gerectificeerde restwaarde' af te trekken van het verzekerde bedrag.

De rectificatiebepaling werkt ook omgekeerd, dus bij een werkelijke waarde die hoger is dan de getaxeerde waarde.

Entry link: Rectificatiebepaling

Reflexwerking

De eigenaar of houder van een motorrijtuig is op grond van artikel 185 Wegenverkeerswet risicoaansprakelijk voor letsel- of zaakschade ontstaan aan de niet-gebruiker van een motorrijtuig bij een verkeersongeval, zelfs ondanks het feit dat deze laatste wellicht de fout, waaruit het ongeval is ontstaan, heeft gemaakt.

Het gevolg hiervan is dat de gemotoriseerde weggebruiker zijn schade in beginsel niet kan verhalen op de niet-gemotoriseerde veroorzaker.

Door de afdeling Motorrijtuigen van de sector Schade van het verbond van Verzekeraars ¡s aan de leden geadviseerd om de schade van de automobilist als volgt te behandelen: als de automobilist geen enkel verwijt treft betaalt de verzekeraar, bij wie de veroorzaker een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren heeft lopen, de volledige schade aan de automobilist. Is het verkeersongeval voor het grootste deel te wijten aan de niet-gemotoriseerde weggebruiker en slechts in beperkte mate aan de automobilist, dan betaalt de aansprakelijkheidsverzekeraar van de niet-gemotoriseerde wetgebruiker maximaal 50% van de door de automobilist geleden schade.

Entry link: Reflexwerking

Regenverzekering

Een verzekering, die aan de verzekerde een uitkering verschaft voor de in geld waardeerbare nadelen veroorzaakt door alle vormen van neerslag zoals regen, hagel, sneeuw en dauw. Verzekerd is de verzekerde som, die wordt uitgekeerd, wanneer het in de polis vastgelegde aantal millimeters neerslag bereikt of overschreden wordt gedurende de verzekerde periode (bijvoorbeeld enkele uren, een dag, week of maand) volgens de waarnemingen van het KNMI of een speciaal ten behoeve van de waarneming opgestelde regenmeter.

Entry link: Regenverzekering


Page:  1  2  3  4  5  (Next)