Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page:  1  2  3  4  5  6  7  (Next)

S

Sabotage

Een niet door de verzekerde zelf verrichte kwaadwillige handeling, welke gericht is op het belemmeren van het normaal functioneren van een onderneming of een dienst of het verkeer.

Entry link: Sabotage

Salvage

Een aantal maatregelen ter ondersteuning van de verzekerde tijdens en na een schadegebeurtenis gericht op het beperken van de schade en ongerief voor de verzekerde. Hiertoe behoren onder meer het zoeken naar tijdelijk onderdak voor de gedupeerden, het treffen van maatregelen voor het uiteindelijke bereddingswerk (zoals het afdekken van goederen, het dichten van gebouwen en organiseren van bewaking), het leggen van contacten met de overheid en andere instanties (zoals politie, geneeskundige dienst, verzekeraars enzovoort), het opstellen van een zo compleet mogelijk beeld van de situatie en het evalueren van het voorval, de hulpverlening en de beredding. De kosten van salvage worden bij de brandverzekering gedragen door de verzekeraar.

Entry link: Salvage

Salvage-coördinator

Functionaris, die is belast met de coördinatie en uitvoering van  salvagewerkzaamheden. De salvage-coördinator wordt opgeroepen door de bevelvoerder van de brandweer via de salvage-centrale.

Entry link: Salvage-coördinator

Samenloop

Meerdere schadeverzekeringen dekking dezelfde schade. Aangesproken verzekeraar krijgt verhaalsrecht op de andere verzekeraar zodra hij de schade vergoed heeft.

Entry link: Samenloop

Samenloop, Commissie –

Van samenloop is sprake bij dubbele verzekering. De door het Verbond van Verzekeraars ingestelde Commissie Samenloop heeft tot taak (bindend) advies te geven over gevallen waarin een schade door meer dan een verzekering is gedekt en de betreffende verzekeraars niet tot overeenstemming kunnen komen over de vraag wie de schade voor zijn rekening dient te nemen. De verzekerde ontvangt, nog voor het uitgebrachte advies, schadevergoeding van de verzekeraar bij wie hij de schade in eerste instantie heeft aangemeld.

Entry link: Samenloop, Commissie –

Sans prejudice

Een beslissing die wordt genomen, bij verzekeringen veelal met betrekking tot een onverplichte schade-uitkering, zonder precedentwerking. Voor toekomstige gevallen houdt de beslisser zich het recht voor een ander besluit te nemen.

Entry link: Sans prejudice

Satellietverzekering

Verzekering van commerciële communicatie- en andere satellieten die in een baan om de aarde worden gebracht. De te verzekeren risico's kunnen zijn het falen van het systeem, het niet tijdig gereed komen of aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit het neerstorten van de draagraket of de satelliet.

Entry link: Satellietverzekering

Schade

Hieronder verstaat men in de verzekeringsterminologie zowel de zogenaamde persoonsschade, de zogenaamde vermogensschade als de zogenaamde zuivere vermogensschade. Met 'persoonsschade' bedoelt men de niet in geld meetbare aantasting van de menselijke persoonlijkheid. Met 'vermogensschade' bedoelt men de in geld meetbare aantasting van het vermogen en met 'zuivere  vermogensschade' wordt vermogensschade aangeduid die niet bestaat uit zaakschade of persoonsschade. Met andere woorden: schade is ieder op geld waardeerbaar nadeel. Bij vermogensschade maakt men wel onderscheid tussen: Verlies (vermindering in kwantiteit), beschadigdheid (vermindering in kwaliteit) en gemis van ven¡¡acht voordeel (het verlies van redelijkerwijs te verwachten toekomstige inkomsten en winst).

Entry link: Schade

Schade-excedent contract

Zie bij 'excess of loss treaty'.

Entry link: Schade-excedent contract

Schade-expert

Deskundige, die de schade begroot. De expert wordt in de praktijk meestal aangewezen door de verzekeraar, maar ook de verzekerde kan een expert (de contra-expert) aanwijzen, die in sommige gevallen (o.m. bij brandverzekering) tevens in beginsel door de verzekeraar wordt betaald. Wanneer beide partijen een expert aanwijzen, benoemen deze een arbiter, die bij gebrek aan overeenstemming tussen de ' experts een eindoordeel omtrent de hoogte van de schade velt.

Entry link: Schade-expert


Page:  1  2  3  4  5  6  7  (Next)