Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page:  1  2  3  (Next)

T

T-rendement

Het rendement op een bepaald, representatief pakket van leningen. Wordt gebruikt bij vormen van levensverzekering om het verschil te bepalen tussen de rekenrente en het gerealiseerde rendement teneinde op basis hiervan de rentekorting op de premie te bepalen.

Entry link: T-rendement

Tariefovereenkomsten

Tussen verzekeraars bestonden lange tijd een aantal tariefovereenkomsten (betreffende brandverzekeringen bijvoorbeeld: de Pakhuisovereenkomst, Het Contact-commissietarief en het Tarief Industriële risico's). Als gevolg van de Europese regelgeving met betekking tot kartelovereenkomsten zijn deze tariefovereenkomsten niet meer toegestaan en daarom vervallen. In aan deze tariefovereenkomsten ten grond liggende kennis is verwerkt in geadviseerde model polissen en clausules, alsmede in risicoklasse-indelingen

en risicobeoordelingsmodellen.

Entry link: Tariefovereenkomsten

Tarievenboek

Overzicht van verzekeringstarieven dat, aangevuld met een beknopte beschrijving van acceptatie- en verzekeringsvoorwaarden door een verzekeraar ter hand gesteld wordt aan de tussenpersonen waarmee de verzekeraar zaken doet.

 

Met de komst van internet is het tarievenboek in papierenvorm steeds minder te krijgen. Intranetten bieden de informatie digitaal.

Entry link: Tarievenboek

Taxateur

Een onafhankelijk, dikwijls beedigt deskundige, die de waarde van het te verzekeren object of de omvang van het te verzekeren belang vast stelt en/of de hoogte van de schade bepaalt. In dit tweede geval is er sprake van schadetaxatie.

Entry link: Taxateur

Taxatie

Een begrip dat in het verzekeringsbedrijf in 2 betekenissen kan worden gebruikt:

  1. Een begroting van de waarde van roerende en onroerende zaken en van de omvang van het te verzekeren belang, welke als grondslag dient voor de vaststelling van het te verzekeren bedrag en de schadeberekening in het geval van schade (voortaxatie).

  2. Een begroting van de omvang van een schade na het zich voordoen van een gedekt gevaar (schadetaxatie).

Entry link: Taxatie

Taxatie door deskundigen

Waardevaststelling van roerende en onroerende zaken door, in het algemeen beëdigde deskundigen ten behoeve van verzekering. Het rapport van deze deskundigen wordt aan de verzekeraar gezonden, die het aan de polis kan hechten of er in de polis naar kan verwijzen. De gerapporteerde waarde van de getaxeerde zaken wordt als verzekerd bedrag in de polis opgenomen. De wet bepaalt dat de verzekeraar de in het  taxatierapport vastgestelde waarde niet kan aanvechten tenzij in geval van bedrog of aperte fouten. De geldigheidsduur van het rapport is 3 jaar behalve in geval van indexatie, wanneer de geldigheidsduur (voor opstallen) 6 jaar. Wanneer na die periode geen hertaxatie heeft plaatsgevonden geldt de taxatie als partijentaxatie voor de duur van 6 maanden. Alternatieve benamingen zijn 'Deskundigentaxatie' of 'Vaste taxatie'.

Entry link: Taxatie door deskundigen

Taxatierapport

Rapport waarin de taxateur de verzekerde objecten omschrijft en de waarde van deze objecten aangeeft. Het rapport wordt ter hand gesteld van de verzekeraar en als deze dit accepteert, maakt hij hiervan aantekening in de polis. Het gevolg van deze handelwijze is dat de verzekeraar de op het taxatierapport gebaseerd verzekerd bedrag aanvaardt als identiek met de verzekerde waarde en deze ingeval van schade niet kan aanvechten. Onderverzekering is bijgevolg niet mogelijk. Een taxatierapport heeft een geldigheidsduur van 36 maanden, eventueel uitgebreid tot 72 maanden wanneer indexatie wordt toegepast.

De kosten van het taxatierapport zijn voor rekening van de verzekeringsnemer.

Entry link: Taxatierapport

Taxatiewaarde

De waarde van het gevaarsobject of de omvang van het te verzekeren belang, welke is vastgesteld door een (of meerdere) externe deskundige(n).

Entry link: Taxatiewaarde

Technisch resultaat, winst of -verlies

De winst of verlies van een verzekeraar, die voortvloeit uit zowel de concrete verzekeringsactiviteiten (zoals het innen van premies en bijdragen, het uitkeren van schadevergoedingen, de verrekeningen met herverzekeraars), als uit de direct met de verzekeringsactiviteiten verbonden kosten, interest en wijzigingen in de technische voorzieningen, e.e.a. zonder rekening te houden met de beleggingsresultaten.

Entry link: Technisch resultaat, winst of -verlies

Technische reserve transport en luchtvaart

De gereserveerde saldi van de jongere tekenjaren, evenals een reserve voor eventueel nog niet afgewikkelde schades uil het afgesloten tekenjaar en oudere jaren, e.e.a. betrekking hebbend op transport- en luchtvaartverzekeringen.

Entry link: Technische reserve transport en luchtvaart


Page:  1  2  3  (Next)