Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page:  1  2  3  4  5  (Next)

V

Valorenverzekering

Verzamelnaam van verzekeringen waaronder geld, geldswaardig papier, edelgesteenten en edele metalen worden verzekerd, doorgaans op basis van een transportverzekering of als onderdeel van een fraude- en berovingsverzekering.

Entry link: Valorenverzekering

Valse vloot

Collectieve motorrijtuigverzekering waaronder niet alleen de motorrijtuigen van een bedrijf of instelling collectief verzekerd zijn, maar waarbij ook voor de werknemers de mogelijkheid openstaat om voor de verzekering van hun privé-motorrijtuigen aan het contract deel te nemen. Men spreekt over een valse (of dubbel valse) vloot, wanneer het gaat om een collectieve verzekering van motorrijtuigen van particulieren zonder de combinatie met een vloot van verzekerde bedrijfsvoertuigen. Tot voor enkele jaren was het in de verzekeringswereld "not done" om valse vloot aanbiedingen te doen, tegenwoordig gaat men hier wat gemakkelijker mee om.

Entry link: Valse vloot

Van buiten komend onheil

Een mogelijk tot letsel of schade leidend gevaar, dat een oorsprong heeft, die ligt buiten de verzekerde persoon of buiten de verzekerde zaak. Dit in tegenstelling tot een van binnenuitkomend onheil waarvan sprake is als de schade is veroorzaakt door een eigen gebrek (zoals een constructie of materiaalfout), eigen bederf, normale slijtage of in het algemeen een schade die voortvloeit uit de aard of de natuur van de verzekerde zaak zelf.

Entry link: Van buiten komend onheil

Vandalisme

Het baldadig aanbrengen van vernielingen zonder duidelijk nut. Vandalisme is onder meer verzekerd onder de uitgebreide brandverzekering, echter uitsluitend wanneer de dader zonder toestemming het gebouw is binnengedrongen. Vandalisme aan de buitenzijde van een gebouw is doorgaans niet verzekerd.

Entry link: Vandalisme

Varia verzekeringen

Alle verzekeringen die niet onder de branches Brand-, Transport- of Levensverzekeringen worden gecategoriseerd. De belangrijkste varia verzekeringen zijn de Aansprakelijkheidsverzekering, Motorrijtuigenverzekering en de zogenaamde 'Medische Variaverzekeringen' als de ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, ongevallenverzekering en ziekteverzuimverzekering.

Entry link: Varia verzekeringen

Vaste taxatie

Waardevaststelling van roerende en onroerende zaken door, in het algemeen be√ędigde deskundigen ten behoeve van verzekering. Het rapport van deze deskundigen wordt aan de verzekeraar gezonden, die het aan de polis kan hechten of er in de polis naar kan verwijzen. De gerapporteerde waarde van de getaxeerde zaken wordt als verzekerd bedrag in de polis opgenomen. De wet bepaalt dat de verzekeraar de in het taxatierapport vastgestelde waarde niet kan aanvechten tenzij in geval van bedrog of aperte fouten.

De geldigheidsduur van het rapport is 3 jaar behalve in geval van indexatie, wanneer de geldigheidsduur (voor opstallen) 6 jaar is. Wanneer na die periode geen hertaxatie heeft plaatsgevonden geldt de taxatie als partijentaxatie voor de duur van 6 maanden.

(deskundigentaxatie, taxatie door deskundigen)

Entry link: Vaste taxatie

Veeverzekering

Verzekering van paarden en vee tegen de schade die het gevolg is van:

  • sterven of noodslachting;

  • blijvende ongeschiktheid voor het in de polis omschreven gebruik van het dier door ziekte, ongeval of kreupelheid;

  • blijvend onvermogen tot dekken of bevruchten door dekhengsten en -stieren t.g.v. in de polis omschreven oorzaken;

  • blijvende onvruchtbaarheid of te vroeg werpen door vrouwelijke dieren t.g.v. ziekte of ongeval;

  • optredende complicaties als gevolg van noodzakelijke castratie van 1- en 2-jarige mannelijke dieren met normaal ontwikkelde geslachtsdelen.

Entry link: Veeverzekering

Verbond van Verzekeraars

Overkoepelende organisatie van de verzekeringsmaatschappijen in Nederland, die zich bezighoudt met behartiging van de belangen van de verzekeringsbedrijfstak en van de leden en die zich inzet voor de bevordering en instandhouding van de goede naam van het verzekeringsbedrijf.

Entry link: Verbond van Verzekeraars

Verbrugging

Wanneer zaken, verzekerd onder een brandverzekering, niet meer aanwezig zijn, worden de vrijvallende verzekerde bedragen aangewend voor de vervangende zaken of, wanneer geen vervanging heeft plaatsgevonden, voor de verzekerde zaken die voor een te laag bedrag zijn verzekerd. De premie wordt herberekend volgens de toepasselijke premievoeten voor de verschillende zaken. Indien na herberekening blijkt, dat het totaal van de oorspronkelijke premiebedragen gelijk is aan of groter dan het totaal van de herberekende premiebedragen vindt schade-uitkering plaats op basis van de onmiddellijk voor de schadegebeurtenis vastgestelde waarde. Is het totaal van de herberekende premiebedragen kleiner, dan vindt schadevergoeding plaats op basis van herleide verzekerde bedragen en volgens de onderverzekeringsregel.

Entry link: Verbrugging

Verhaal

Het vorderen van schadevergoeding op degene die aansprakelijk is voor de schade.

Entry link: Verhaal


Page:  1  2  3  4  5  (Next)