Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

W

W.A.M./W.A.M.-Strik

De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen regelt de verplichting van bezitters of houders van motorrijtuigen om deze voor aansprakelijkheid te verzekeren. Voorts geeft de wet regels waaraan toegelaten verzekeraars moeten voldoen alsmede omtrent de dwingend voorgeschreven verzekeringsdekking.

Door het opnemen van de W.A.M.-Strik in de polis geeft de verzekeraar aan, dat ongeacht wat overigens in de polis is bepaald, de verzekering in ieder geval de door de W.A.M. voorgeschreven dekking biedt.

Entry link: W.A.M./W.A.M.-Strik

Waarborgfonds Motorverkeer

Een ingevolge de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, door de overheid ingesteld fonds, waaraan verzekeringsmaatschappijen en de Staat verplichte stortingen doen.

Indien met een motorrijtuig schade wordt toegebracht, kan de benadeelde in bepaalde gevallen een schadevergoeding uit het fonds ontvangen, namelijk wanneer de schadeveroorzaker niet bekend is of wanneer de schade is veroorzaakt door een gestolen voertuig (en de dief de schade niet uit eigen middelen kan vergoeden), de schadeveroorzaker een vrijgestelde gemoedsbezwaarde is of niet aan zijn verplichting tot verzekeren heeft voldaan en de schade niet uit eigen middelen kan vergoeden en tenslotte in geval dat de verzekeraar van het schadeveroorzakende motorrijtuig insolvent is.

Entry link: Waarborgfonds Motorverkeer

Waardevermindering

Het afnemen van de waarde van een object, doordat hieraan schade werd toegebracht, en zelfs na reparatie de waarde niet meer even hoog is als voor de schade. Komt onder meer voor bij motorrijtuigen. Op de autocascoverzekering is waardevermindering niet verzekerd. Wanneer door een ander schade aan een voertuig is toegebracht kan de benadeelde de waardevermindering wel vorderen op de aansprakelijke veroorzaker.

Entry link: Waardevermindering

Wachttijd

De periode die ligt lussen het moment waarop de schade intreedt en het moment waarop de schadevergoedingsverplichting van de verzekeraar een aanvang neemt. De wachttijd is te vergelijken met een eigen risico voor de verzekerde, maar dan uitgedrukt in aantal dagen of weken. Komt onder meer voor bij de ziekteverzuimverzekering.

Entry link: Wachttijd

Werkgeversaansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van werkgevers ten opzichte van derden voor het handelen van werknemers gedurende de tijd dat zij bij de werkgever in dienst zijn, evenals de aansprakelijkheid van werkgevers ten opzichte van hun werknemers voor schade die deze lijden als gevolg van gebrekkige arbeidsomstandigheden.

Entry link: Werkgeversaansprakelijkheid

Werkmaterieelverzekering

De verzekering van (in veel gevallen mobiele) machines en werktuigen als heftrucks, bulldozers, graafmachines, hijs-, til- en hefwerktuigen enzovoort, waarbij men spreekt van werkmaterieel- (of landmateriaal). De verzekering dekt schade aan de verzekerde objecten door van buitenkomende onheilen en, in een aantal in de polis genoemde gevallen, als gevolg van eigen gebrek, terwijl als optie ook schade door het eigen gebrek zelf kan worden meeverzekerd. Tevens is verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerde wegens materiële schade aan derden, toegebracht met het werkmaterieel. Wanneer het werkmaterieel te beschouwen is als een motorrijtuig wordt de aansprakelijkheidsdekking uitgebreid conform de eisen van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). De verzekering geschiedt soms op basis van een maatschappijpolis maar wordt ook dikwijls op basis van de Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal 1991 (zie landmateriaalverzekering) gesloten.

Entry link: Werkmaterieelverzekering

Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme

Sinds 1 augustus 2008 is de Wwft (Wet ter voorkoming witwassen en financiering van terrorisme) van kracht. De Wwft regelt de verplichtingen van het verrichten van een cliëntenonderzoek en de melding van transacties (of voorgenomen transacties) die verband kunnen houden met het witwassen van geld en financiering van terrorisme.

De verplichting tot het verrichten van een cliëntenonderzoek houdt in dat de instelling onder meer wordt geacht:

  • zich genoegzaam te hebben overtuigd van de identiteit van cliënt waarmee de instelling zaken doet, of (indien van toepassing) de uiteindelijke identiteit van de uiteindelijke belanghebbende;
  • indien de cliënt een rechtspersoon is, op risicogebaseerde en adequate maatregelen te nemen om inzicht te verwerven in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt;
  • het doel en de beoogde aard van de zakelijke cliënt vast te stellen, en
  • een voortdurende controle op de zakelijke relatie en de verrichte transacties uit te voeren alsmede een onderzoek te houden naar de bron van het vermogen waaruit aan de instelling gelden worden overgemaakt.
Entry link: Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme

Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme

Sinds 1 augustus 2008 is de Wwft (Wet ter voorkoming witwassen en financiering van terrorisme) van kracht. De Wwft regelt de verplichtingen van het verrichten van een cliëntenonderzoek en de melding van transacties (of voorgenomen transacties) die verband kunnen houden met het witwassen van geld en financiering van terrorisme.

De verplichting tot het verrichten van een cliëntenonderzoek houdt in dat de instelling onder meer wordt geacht:

  • zich te hebben overtuigd van de identiteit van cliënt waarmee de instelling zaken doet, of (indien van toepassing) de uiteindelijke identiteit van de uiteindelijke belanghebbende;
  • indien de cliënt een rechtspersoon is, op risicogebaseerde en adequate maatregelen te nemen om inzicht te verwerven in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt;
  • het doel en de beoogde aard van de zakelijke cliënt vast te stellen, en
  • een voortdurende controle op de zakelijke relatie en de verrichte transacties uit te voeren en een onderzoek te houden naar de bron van het vermogen waaruit aan de instelling gelden worden overgemaakt.

Met het cliëntenonderzoek moet worden bereikt dat het mogelijk is om transacties, die vermoedelijk verband houden met het witwassen van (crimineel) geld of terrorismefinanciering, te herleiden tot natuurlijke personen.

Entry link: Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme