Assurantie woordenboek


Mist u een uitleg of is een omschrijving inmiddels achterhaald? Laat het ons weten.

Mail naar: info@wftvragenbank.nl

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page: (Previous)   1  ...  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  ...  71  (Next)

T

Technisch resultaat, winst of -verlies

De winst of verlies van een verzekeraar, die voortvloeit uit zowel de concrete verzekeringsactiviteiten (zoals het innen van premies en bijdragen, het uitkeren van schadevergoedingen, de verrekeningen met herverzekeraars), als uit de direct met de verzekeringsactiviteiten verbonden kosten, interest en wijzigingen in de technische voorzieningen, e.e.a. zonder rekening te houden met de beleggingsresultaten.

Entry link: Technisch resultaat, winst of -verlies

Technische reserve transport en luchtvaart

De gereserveerde saldi van de jongere tekenjaren, evenals een reserve voor eventueel nog niet afgewikkelde schades uil het afgesloten tekenjaar en oudere jaren, e.e.a. betrekking hebbend op transport- en luchtvaartverzekeringen.

Entry link: Technische reserve transport en luchtvaart

Technische reserves

Benaming van de reserves die een (schade)verzekeraar aanhoudt in verband met toekomstige verplichtingen. De technische reserves bestaan uit de premie- en schadereserves. De technische reserves vormen de belangrijkste passiva-posten op de balans van de verzekeraar. Ze worden ook wel aangeduid als "technische voorzieningen'.

Entry link: Technische reserves

Technische verzekeringen

Aanduiding van de groep verzekeringen waarbij het verzekerde object of belang een uitgesproken technisch karakter heeft. Vrij algemeen worden tot deze groep gerekend de machinebreuk en machinebreuk-bedrijfsschadeverzekering, de computer- en elektronicaverzekering en daaraan gekoppelde bedrijfsschade-, extra kosten- en reconstructieverzekeringen, de garantieverzekering, de montageverzekering terwijl sommigen ook de constructie all risks verzekering ertoe rekenen.

 

Entry link: Technische verzekeringen

Tegenpartij

Bij aansprakelijkheidskwesties de partij met het tegengestelde belang.

Entry link: Tegenpartij

Tekencommissie

De beloning die de gevolmachtigde agent ontvangt van zijn volmachtgever, de verzekeraar, in wiens naam hij een verzekering geaccepteerd of verlengd heeft.

Entry link: Tekencommissie

Tekening

De verzekeringen van een bepaalde soort, die een verzekeraar in een bepaalde periode heeft geaccepteerd en in portefeuille heeft.

Entry link: Tekening

Tekenjaar

Het jaar waarin de verzekering is ingegaan of verlengd en ten gunste of ten laste waarvan de in dat jaar vervallende premie en ontstane schades worden geboekt. Vooral in de branche Transportverzekeringen, waar schades dikwijls pas veel later wordt gemeld, werkt men met tekenjaren terwijl in andere branches vaak gewerkt wordt met boekjaren, waarbij de premies en schadebetalingen worden geboekt in het jaar waarin ze zijn gefactureerd respectievelijk zijn verricht.

Entry link: Tekenjaar

Tentoonstellingsverzekering

Verzekering van op tentoonstellingen en beurzen tentoongestelde goederen, eventueel uitgebreid met de bijbehorende stand en inventaris hiervan. Ook schade tijdens de reis naar- en van de tentoonstellingsplaats is verzekerd. De verzekering wordt gezien als een vorm van transportverzekering en de dekking vindt plaats op basis van de hierbij gebruikelijke all risks clausule.

Entry link: Tentoonstellingsverzekering

Terrorisme

Gewelddadige handelingen begaan door enige organisatie teneinde indruk te maken op de bevolking en een klimaat van onzekerheid te scheppen (definitie Verbond van Verzekeraars).

Entry link: Terrorisme


Page: (Previous)   1  ...  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  ...  71  (Next)