Assurantie woordenboek


Mist u een uitleg of is een omschrijving inmiddels achterhaald? Laat het ons weten.

Mail naar: info@wftvragenbank.nl

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page: (Previous)   1  ...  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  ...  71  (Next)

T

Tijdelijk pensioen

Zie overbruggingspensioen.

Entry link: Tijdelijk pensioen

Tijdelijke Kapitaalverzekering bij Overlíjden (TKBO)

Levensverzekering waarbij een kapitaal tot uitkering komt, uitsluitend wanneer de verzekerde overlijdt binnen de overeengekomen periode. Andere benamingen zijn' Tijdelijke overlijdensverzekering', 'Tijdelijke risicoverzekering". Tijdelijke Kapitaalverzekeringen bij Overlijden kunnen gesloten worden met een gelijkblijvend kapitaal of met een lineair dalend of annuïtair dalend kapitaal.

Entry link: Tijdelijke Kapitaalverzekering bij Overlíjden (TKBO)

Toerekenbare tekortkoming

Uit het niet nakomen van een verbintenis kan een recht op schadevergoeding ontstaan. Artikel 9:74 Burgerlijk Wetboek zegt hierover: 'Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend'.

Onder 'tekortkoming' kan worden verstaan: het niet, niet tijdig of niet volledig doen of nalaten van datgene wat de verbintenis verlangt.

Een tekortkoming kan volgens artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek niet aan de schuldenaar worden toegerekend 'indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt'.

Entry link: Toerekenbare tekortkoming

Toonderpolis

In een toonderpolis wordt de verzekerde niet met name genoemd, maar is de verzekerde de "toonder" van de polis, uiteraard voor zover hij belang bij de verzekerde zaken kan aantonen. Doel ervan is de polis gemakkelijk overdraagbaar te maken. Toonderpolissen komen vooral voor bij de Goederentransportverzekering

 

Entry link: Toonderpolis

Total loss

Staat van materiële eigendommen, die zo zijn beschadigd of vernietigd, dat zij niet op een zodanige wijze kunnen worden gereconstrueerd of gerepareerd, dat zij daarmee in hun oorspronkelijke staat zijn teruggebracht.

 

In het Engelse verzekeringsrecht (van belang bij transportverzekeringen) wordt met diverse begrippen van total loss gewerkt ('actual total loss', 'arranged total loss', construclive total loss').

 

Bij motorrijtuigverzekeringen wordt een motorrijtuig als total loss beschouwd, indien kwalitatief herstel van de schade niet meer mogelijk is, waardoor het voertuig als zodanig niet meer in gebruik mag worden genomen, dan wel wanneer de herstelkosten van een voertuig, niet ouder dan twee jaar, minimaal 100% van de vervangingswaarde bedragen en bij een voertuig, ouder dan twee jaar, de herstelkosten minimaal 125% van de vervangingswaarde bedragen.

Entry link: Total loss

Transportbedrijfsschadeverzekering

Vergoedt de schade, die ontstaat wanneer objecten als gevolg van een gedekte ooftaak tijdens het transport, niet tijdig ter bestemming arriveren. Gedekt is de bedrijfsschade die ontstaat bij de productie of omzet ten gevolge van de door de vertraging ontstane stagnatie gedurende de overeengekomen periode.

Entry link: Transportbedrijfsschadeverzekering

Transportverzekering

Aanduiding van een groep verzekeringen met als onderscheidend kenmerk, dat zij betrekking hebben op zaken die in het algemeen bewegelijk en niet aan een vaste plaats gebonden zijn. Omdat de transportverzekering een van de oudste verzekeringsvormen is zijn er tal van andere verzekeringsvormen afgeleid. Typische transportverzekeringen zijn: de cascoverzekeringen van zeeschepen, binnenvaartschepen, visserijschepen en werkvaartuigen en de goederentransportverzekering. Eveneens tot de 'transportbranche' worden gerekend de scheepsaanbouwverzekering, de verzekering van land- en werkmaleriaal en de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering. Afgeleide vormen zijn onder meer de pleziervaartuigen-, kostbaarheden-, reisbagage-, Constructie All Risks- en Transport/Montageverzekering.

Entry link: Transportverzekering

Treaty

Herverzekeringsovereenkomst, waarbij de verzekeraar grote aantallen posten groepsgewijze bij een herverzekeraar herverzekert. Er bestaan verschillende soorten treaties, waaronder een quotencontract, excedentencontract, excess-of-loss contract en stop-loss contract.

Entry link: Treaty

Tuchtraad Financiële Dienstverlening

De Tuchtraad Financiële Dienstverlening vervangt de Raad van Toezicht en is ondergebracht bij Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening).

Entry link: Tuchtraad Financiële Dienstverlening

Tussenpersoon in verzekeringen

Een natuurlijk persoon, die als zelfstandig ondernemer een bedrijf maakt, eventueel in de vorm van een rechtspersoon, van het adviseren en bemiddelen bij het tot stand brengen van verzekeringen en het sluiten daarvan in opdracht van en op naam van personen tot wie hij niet in een vaste betrekking staat.

Entry link: Tussenpersoon in verzekeringen


Page: (Previous)   1  ...  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  ...  71  (Next)