Assurantie woordenboek


Mist u een uitleg of is een omschrijving inmiddels achterhaald? Laat het ons weten.

Mail naar: info@wftvragenbank.nl

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page: (Previous)   1  ...  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  ...  71  (Next)

U

Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV)

Vorm van brandverzekering waaronder naast de gevaren van brand, blikseminslag en explosie nog tal van andere schadeoorzaken zijn meeverzekerd, waaronder: Storm, Inductie, Waterschade, Schade aan gebouwen door inbraak en diefstal, Aanrijding of aanvaring, Schade door rook en roet, Storing in of uitval van het koelproces (tot maximaal € 2.500,-), Afpersing en beroving vergezelt gaande van geweld of bedreiging enzovoort. Er zijn verschillende versies van Uitgebreide Gevaren Verzekeringen.

 

Er is een Beurspolis UGV voor bedrijfsrisico's en voor particuliere inboedels en tal van verzekeringsmaatschappijen hebben een maatschappijpolis, waaronder min of meer dezelfde dekking wordt gegeven.

Entry link: Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV)

Uitkeringstermijn

De termijn gedurende welke de verzekeraar bij een bedrijfsschadeverzekering de vergoeding van de gederfde netto winst en doorgaande vaste lasten verricht. De uitkeringstermijn wordt bij het sluiten van verzekering aan de verzekeraar opgegeven door de verzekeringsnemer aan de hand van zijn schatting van tijdsperiode, die nodig is om na een totaalschade de bedrijfsactiviteiten weer volledig te kunnen hervatten.

Entry link: Uitkeringstermijn

Uitloop

Hiervan is sprake wanneer zich na afloop van een verzekeringsovereenkomst een schade openbaart, waarvan de feitelijke oorzaak zich voordeed op een tijdstip binnen de termijn waarin de verzekering nog van kracht was. Is het tegengestelde van 'inloop'. Speelt vooral bij aansprakelijkheidsverzekeringen (waarbij inloop of uitloop, of beide geheel niet of slechts beperkt z¡n meeverzekerd) en bij fraudeverzekeringen (waarbij uitloop vaak beperkt is meeverzekerd).

Entry link: Uitloop

Uitsluiting

Een bepaling in de verzekeringsovereenkomst waarmee wordt aangegeven dat de verzekering geen dekking biedt in de gevallen, die in de uitsluiting genoemd zijn.  

 

Uitsluitingen kunnen zowel betrekking hebben op bepaalde schadeoorzaken, als op omstandigheden waaronder deze zich voordoen en personen die erbij betrokken zijn, of op bepaalde onderdelen van de verzekerde objecten of belangen waarvoor de verzekeraar geen dekking biedt.

Entry link: Uitsluiting

Uitvoeringsborgtocht

Borgtocht te leveren door een aannemer of fabrikant aan de opdrachtgever die daarom verzoekt. Een bank of (veelal gespecialiseerde) verzekeraar kan een dergelijke borgtocht verstrekken, in het laatste geval tegen premiebetaling door de aannemer of fabrikant. Wanneer de aannemer de bepalingen van het aannemingscontract of de fabrikant de specificaties van de opdracht niet nakomt (bijvoorbeeld het werk, de machine of ínstallatie niet voltooit of niet tijdig oplevert), kan de opdrachtgever een beroep doen op de uitvoeringsborgtocht. Het bedrag waarvoor de uitvoeringsborgtocht gewoonlijk wordt gevraagd varieert van 5% tot ca. 20% van de aanneemsom of de waarde van de te leveren machine of installatie.

Entry link: Uitvoeringsborgtocht

V

Valorenverzekering

Verzamelnaam van verzekeringen waaronder geld, geldswaardig papier, edelgesteenten en edele metalen worden verzekerd, doorgaans op basis van een transportverzekering of als onderdeel van een fraude- en berovingsverzekering.

Entry link: Valorenverzekering

Valse vloot

Collectieve motorrijtuigverzekering waaronder niet alleen de motorrijtuigen van een bedrijf of instelling collectief verzekerd zijn, maar waarbij ook voor de werknemers de mogelijkheid openstaat om voor de verzekering van hun privé-motorrijtuigen aan het contract deel te nemen. Men spreekt over een valse (of dubbel valse) vloot, wanneer het gaat om een collectieve verzekering van motorrijtuigen van particulieren zonder de combinatie met een vloot van verzekerde bedrijfsvoertuigen. Tot voor enkele jaren was het in de verzekeringswereld "not done" om valse vloot aanbiedingen te doen, tegenwoordig gaat men hier wat gemakkelijker mee om.

Entry link: Valse vloot

Van buiten komend onheil

Een mogelijk tot letsel of schade leidend gevaar, dat een oorsprong heeft, die ligt buiten de verzekerde persoon of buiten de verzekerde zaak. Dit in tegenstelling tot een van binnenuitkomend onheil waarvan sprake is als de schade is veroorzaakt door een eigen gebrek (zoals een constructie of materiaalfout), eigen bederf, normale slijtage of in het algemeen een schade die voortvloeit uit de aard of de natuur van de verzekerde zaak zelf.

Entry link: Van buiten komend onheil

Vandalisme

Het baldadig aanbrengen van vernielingen zonder duidelijk nut. Vandalisme is onder meer verzekerd onder de uitgebreide brandverzekering, echter uitsluitend wanneer de dader zonder toestemming het gebouw is binnengedrongen. Vandalisme aan de buitenzijde van een gebouw is doorgaans niet verzekerd.

Entry link: Vandalisme

Varia verzekeringen

Alle verzekeringen die niet onder de branches Brand-, Transport- of Levensverzekeringen worden gecategoriseerd. De belangrijkste varia verzekeringen zijn de Aansprakelijkheidsverzekering, Motorrijtuigenverzekering en de zogenaamde 'Medische Variaverzekeringen' als de ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, ongevallenverzekering en ziekteverzuimverzekering.

Entry link: Varia verzekeringen


Page: (Previous)   1  ...  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  ...  71  (Next)