Assurantie woordenboek


Mist u een uitleg of is een omschrijving inmiddels achterhaald? Laat het ons weten.

Mail naar: info@wftvragenbank.nl

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page: (Previous)   1  ...  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  (Next)

V

Vaste taxatie

Waardevaststelling van roerende en onroerende zaken door, in het algemeen beëdigde deskundigen ten behoeve van verzekering. Het rapport van deze deskundigen wordt aan de verzekeraar gezonden, die het aan de polis kan hechten of er in de polis naar kan verwijzen. De gerapporteerde waarde van de getaxeerde zaken wordt als verzekerd bedrag in de polis opgenomen. De wet bepaalt dat de verzekeraar de in het taxatierapport vastgestelde waarde niet kan aanvechten tenzij in geval van bedrog of aperte fouten.

De geldigheidsduur van het rapport is 3 jaar behalve in geval van indexatie, wanneer de geldigheidsduur (voor opstallen) 6 jaar is. Wanneer na die periode geen hertaxatie heeft plaatsgevonden geldt de taxatie als partijentaxatie voor de duur van 6 maanden.

(deskundigentaxatie, taxatie door deskundigen)

Entry link: Vaste taxatie

Veeverzekering

Verzekering van paarden en vee tegen de schade die het gevolg is van:

  • sterven of noodslachting;

  • blijvende ongeschiktheid voor het in de polis omschreven gebruik van het dier door ziekte, ongeval of kreupelheid;

  • blijvend onvermogen tot dekken of bevruchten door dekhengsten en -stieren t.g.v. in de polis omschreven oorzaken;

  • blijvende onvruchtbaarheid of te vroeg werpen door vrouwelijke dieren t.g.v. ziekte of ongeval;

  • optredende complicaties als gevolg van noodzakelijke castratie van 1- en 2-jarige mannelijke dieren met normaal ontwikkelde geslachtsdelen.

Entry link: Veeverzekering

Verbond van Verzekeraars

Overkoepelende organisatie van de verzekeringsmaatschappijen in Nederland, die zich bezighoudt met behartiging van de belangen van de verzekeringsbedrijfstak en van de leden en die zich inzet voor de bevordering en instandhouding van de goede naam van het verzekeringsbedrijf.

Entry link: Verbond van Verzekeraars

Verbrugging

Wanneer zaken, verzekerd onder een brandverzekering, niet meer aanwezig zijn, worden de vrijvallende verzekerde bedragen aangewend voor de vervangende zaken of, wanneer geen vervanging heeft plaatsgevonden, voor de verzekerde zaken die voor een te laag bedrag zijn verzekerd. De premie wordt herberekend volgens de toepasselijke premievoeten voor de verschillende zaken. Indien na herberekening blijkt, dat het totaal van de oorspronkelijke premiebedragen gelijk is aan of groter dan het totaal van de herberekende premiebedragen vindt schade-uitkering plaats op basis van de onmiddellijk voor de schadegebeurtenis vastgestelde waarde. Is het totaal van de herberekende premiebedragen kleiner, dan vindt schadevergoeding plaats op basis van herleide verzekerde bedragen en volgens de onderverzekeringsregel.

Entry link: Verbrugging

Verhaal

Het vorderen van schadevergoeding op degene die aansprakelijk is voor de schade.

Entry link: Verhaal

Verhaalsbijstand

Het verlenen van bijstand aan de benadeelde bij het uitoefenen van zijn recht op schadeloosstelling op degene, die voor de schade aansprakelijk is. Verhaalsbijstand is een gebruikelijk onderdeel van de rechtsbijstandverzekering.

Entry link: Verhaalsbijstand

Verjaringstermijn

De in de meeste verzekeringspolissen opgenomen termijn waarna het recht van de verzekerde op vergoeding van een onder de polis gedekte schade definitief vervalt. Deze termijn mag niet korter zijn dan een jaar. Wanneer er in de polis geen termijn wordt genoemd, verjaart een vordering vijf jaar nadat deze opeisbaar is geworden.

Entry link: Verjaringstermijn

Verkoopwaarde

Het bedrag aan geld, dat een object zou opbrengen, wanneer het te koop zou worden aangeboden.

Entry link: Verkoopwaarde

Verminderingsregel

Clausule die opgenomen is in beursbrandpolissen en die bepaalt dat het chronologische beginsel wordt uitgeschakeld. Wanneer meerdere verzekeringen tegelijkertijd dekking verlenen tegen hetzelfde risico en hetzelfde risico-object, en het totaal van de verzekerde sommen de werkelijke waarde van het risico-object overschrijden, worden de verzekerde bedragen van die verzekeringen verlaagd volgens de formule: '(verzekerd bedrag : totaal verzekerd bedrag) x de werkelijke waarde van het object'. Vervolgens deelt iedere verzekeraar in de schade naar de verhouding waarin de verschillende bedragen tot elkaar staan.

Entry link: Verminderingsregel

Vermiste Auto Register (VAR)

Wanneer een auto of motorrijwiel gestolen is kan hiervan opgave gedaan worden aan het VAR. Auto's of motorrijwielen die elders onder verdachte omstandigheden worden aangetroffen of gesignaleerd kunnen op deze wijze sneller worden geïdentificeerd en worden opgespoord. Een van de belangríjkste middelen is de snelheid, waarmee informatie aan alle instanties, die aan de opsporing kunnen medewerken, ter beschikking wordt gesteld.

Entry link: Vermiste Auto Register (VAR)


Page: (Previous)   1  ...  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  (Next)