Assurantie woordenboek


Mist u een uitleg of is een omschrijving inmiddels achterhaald? Laat het ons weten.

Mail naar: info@wftvragenbank.nl

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page: (Previous)   1  ...  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  (Next)

V

Vermogensschade (zuivere)

Iedere door een schadegebeurtenis veroorzaakte, en in geld uit te drukken achteruitgang van het vermogen. Men onderscheidt drie vormen van vermogensschade, namelijk: materiële schade en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, persoonsschade (dood of letsel) en de daaruit voortvloeiende gevolgschade en tenslotte de zogenaamde "zuivere vermogensschade", waarvan sprake is als er vermogensschade is ontstaan zonder dat er materiële- of persoonschade is opgetreden.

Entry link: Vermogensschade (zuivere)

Verplicht eigen risico

Het gedeelte van de schade dat, volgens de polisvoorwaarden, voor rekening van

de verzekerde zelf komt en dat door de verzekeraar verplicht wordt gesteld. Vaak is het mogelijk dat de verzekeringnemer daarboven nog een hoger eigen risico kan kiezen tegen het genot van een premiekorting.

Entry link: Verplicht eigen risico

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekeringen die bij wet verplicht afgesloten moeten worden (waaronder de aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen en het vervoer van gevaarlijke stoffen op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen; de aansprakelijkheidsverzekering voor de jacht op grond van de Jachtwet; de aansprakelijkheid inzake atoomrisico's op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Kernenergie).

Entry link: Verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Verstikkingsschadeverzekering

Verzekering van schade of verlies doordat de verzekerde dieren (alleen pluimvee en varkens) om het leven komen door verstikking als gevolg van het disfunctioneren van de klimaatregelingsapparatuur in de stallen waarin de dieren gehuisvest zijn.

Entry link: Verstikkingsschadeverzekering

Vervaldag

De datum waarop de premie van een verzekering betaald moet worden (premievervaldatum) of waarop de verzekeringsovereenkomst eindigt en eventueel opnieuw ingaat (de contractsvervaldag).

Entry link: Vervaldag

Vervangingskostenclausule

Uitsluiting op aansprakelijkheidsverzekeringen, waardoor van de verzekeringsdekking wordt uitgesloten, schade aan of waardevermindering van geleverde zaken, waaronder begrepen de kosten van herstel of vervanging van die zaken alsmede de kosten in verband met het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van door of namens de verzekerde uitgevoerde werkzaamheden.

Entry link: Vervangingskostenclausule

Vervangingswaarde

Het bedrag aan geld, dat nodig is om een object te vervangen door een soortgelijk object van dezelfde ouderdom, conditie en kwaliteit.

Entry link: Vervangingswaarde

Vervoerdersaansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de vervoerder, zoals die is geregeld in de wet, de vervoerscondities (bijvoorbeeld AVC en CMR bij beroepsgoederenvervoer over de weg, AWV bij verhuizingen) en/of de tussen ladingeigenaar en de vervoerder gesloten vervoersovereenkomst. De vervoerder kan vervoerdersaansprakelijkheid verzekeren op een zogenaamde vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering (valt bij de meeste verzekeraars onder de branche transportverzekering).

Entry link: Vervoerdersaansprakelijkheid

Verzekeraar

Een bedrijf (NV of Onderlinge Waarborgmaatschappij) dat door het aanbieden van verzekeringsdekking schadevergoeding garandeert (schadeverzekeraar), dan wel een uitkering verricht in verband met leven of dood van de verzekerde persoon (levensverzekeraar).

Een andere benaming voor 'verzekeraar' is 'assuradeur' doch hiervan spreekt men doorgaans als het verzekeraars betreft die zaken doen op de beurs.

Entry link: Verzekeraar

Verzekerd bedrag

Het in de polis genoemde bedrag, waarop de verzekeraar zijn schadevergoeding baseert. Het verzekerde bedrag geeft doorgaans tevens de maximale schadevergoeding aan en, bij het bestaan van meerdere verzekeringen die tegelijkertijd het zelfde belang tegen dezelfde gevaren dekken, de mate waarin de verzekeraar deelt in de schadevergoeding. Het verzekerde bedrag is in veel gevallen ook basis voor de premieberekening.

 

Entry link: Verzekerd bedrag


Page: (Previous)   1  ...  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  (Next)