Assurantie woordenboek


Mist u een uitleg of is een omschrijving inmiddels achterhaald? Laat het ons weten.

Mail naar: info@wftvragenbank.nl

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page: (Previous)   1  ...  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  (Next)

V

Verzekerd belang/object

Het in de polis omschreven, op geld waardeerbare belang of object, dat wordt gedekt door de verzekering.

Entry link: Verzekerd belang/object

Verzekerde

Bij schadeverzekering is de verzekerde degene wiens belang door de verzekering wordt gedekt, met andere woorden degene die de schade heeft geleden. Bij aansprakelijkheidsverzekering is de verzekerde degene, wiens bestaande of toekomstige vermogen gedekt is tegen het risico, dat hij ten laste van dat vermogen aan anderen de schade moet vergoeden, die bij die anderen is ontstaan wegens letsel of materiële schade waarvoor hij aansprakelijk gehouden wordt.
Entry link: Verzekerde

Verzekerde gebeurtenis

De gebeurtenissen die, als zij tot schade leiden, volgens de polisvoorwaarden aanleiding kunnen zijn tot schadevergoeding door de verzekeraar.

Entry link: Verzekerde gebeurtenis

Verzekerde limiet

Het bedrag dat de maximumgrens aangeeft van de schadevergoeding door de verzekeraar. Deze limiet kan gesteld worden per gebeurtenis of met elkaar samenhangende gebeurtenissen of per (verzekerings-)jaar. Komt onder meer voor bij aansprakelijkheidsverzekering en goederentransportverzekering.

Entry link: Verzekerde limiet

Verzekerde som

Bij schadeverzekering het verzekerd bedrag.

Entry link: Verzekerde som

Verzekerde waarde

Het waardebegrip dat ten grondslag ligt aan het verzekerde bedrag, bijvoorbeeld dagwaarde, herbouwwaarde, nieuwwaarde, taxatiewaarde etc. Het verzekerde bedrag is niet automatisch gelijk aan de verzekerde waarde.

Entry link: Verzekerde waarde

Verzekering

Een systeem van zowel risico-overdracht als risicospreiding. Door het bij elkaar brengen van een grote groep (van min of meer gelijksoortige) risico-eenheden kan de verzekeraar met een redelijke graad van nauwkeurigheid de waarschijnlijkheid voorspellen van schades of verliezen als gevolg van onzekere voorvallen voor de groep als geheel en aldus deze schade en verliezen gelijkmatig over de hele groep verdelen.

 

De graad van onzekerheid voor de groep is hiermee gereduceerd, maar daarmee verandert er nog niets aan de onzekerheid voor een individu. De verzekeraar kan door zijn kennis van het mogelijke schadeverloop in de groep aan een individu de mogelijkheid bieden van risico-overdracht. Bij verzekering wordt een onderscheid gemaakt tussen schade- en sommenverzekeringen (w.o. levensverzekeringen). Een schadeverzekering is een overeenkomst tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer, waarbij de verzekeraar zich verplicht om de in de overeenkomst genoemde vormen van schade of verliezen, die de verzekerde door een onzeker voorval lijdt, te vergoeden en de verzekeringnemer verplicht is de  overeengekomen premie te betalen.

 

Een sommenverzekering is een overeenkomst, waarbij de verzekeraar zich verplicht tot het doen van de overeengekomen uitkering wanneer de in de polis genoemde omstandigheden zich voordoen en de verzekerde de overeengekomen premie of koopsom heeft voldaan.

Entry link: Verzekering

Verzekeringnemer

Degene die met een verzekeraar een verzekeringsovereenkomst aangaat en op wie de relevante verplichtingen rusten, die uit de overeenkomst voortvloeien (bijvoorbeeld: mededelingsplicht, premiebetaling enzovoort).

Entry link: Verzekeringnemer

Verzekeringsbedrijf

Een bedrijf, dat hetzij als verzekeringsmaatschappij, hetzij als gevolmachtigde, hetzij als assurantietussenpersoon bedrijfsmatige activiteiten verricht op het gebied van verzekeringen.

Entry link: Verzekeringsbedrijf

Verzekeringsbewijs

Een door de verzekeraar afgegeven document, niet zijnde de polis, waaruit het bestaan van een verzekering blijkt, bijvoorbeeld het verzekeringsbewijs voor een niet gekentekend motorrijtuig of een verzekeringscertificaat bij de reisverzekering.

Entry link: Verzekeringsbewijs


Page: (Previous)   1  ...  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  (Next)