Assurantie woordenboek


Mist u een uitleg of is een omschrijving inmiddels achterhaald? Laat het ons weten.

Mail naar: info@wftvragenbank.nl

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page: (Previous)   1  ...  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  (Next)

V

Verzekeringscomité Organisatie Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

Dit comité verzamelt gegevens over premies en aantallen (particuliere) verzekeringsinstellingen in de lidstaten. Per land wordt onderscheid gemaakt tussen binnenlandse instellingen, instellingen met een buitenlandse moeder en filialen of bijkantoren van buitenlandse verzekeraars.

Entry link: Verzekeringscomité Organisatie Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

Vijfde WAM richtlijn

De Vijfde WAM richtlijn dateert van 11 juni 2007. Hier in zijn de o.a. de verplichte minimum verzekerde sommen opnieuw bepaald:

  1. voor letselschade minimaal € 1.000.000 per slachtoffer of € 5.000.000 per gebeurtenis
  2. bij materiële schade minimaal € 1.000.000
  3. bij internationale schadekwesties kan het slachtoffer zijn claim ook indienen in het woonland.

Entry link: Vijfde WAM richtlijn

Volmacht

Een verzekeringsmaatschappij kan aan een natuurlijk- of rechtspersoon een volmacht afgeven om voor haar op te treden als gevolmachtigd agent. De volmacht moet voldoen aan een als gevolg van de Wet op het Assurantiebemiddelingsbedrijf voorgeschreven model en zijn voorzien van een instructie waarin onder meer zijn opgenomen de verzekeringssoorten en maximaal te verzekeren bedragen waarvoor de volmacht geldt.

Entry link: Volmacht

Voorlopige dekking

De dekking, die een verzekeraar geeft, vooruitlopend op de definitieve acceptatie van een verzekering. Indien de verzekeraar besluit de aangevraagde verzekering te accepteren wordt de voorlopige dekking omgezet in een definitieve dekking en wordt de polis afgegeven. Wanneer de verzekeraar op basis van de aan hem verschafte gegevens besluit de verzekering niet te accepteren zal hij de verzekerde meedelen dat hij de voorlopige dekking met ingang van de, in de mededeling aangegeven datum intrekt.

Entry link: Voorlopige dekking

Vorkclausule

Door toepassing hiervan wordt het verzekerd bedrag van een brandverzekering gebaseerd op de volle herbouwwaarde van de verzekerde opstallen, terwijl de schadevergoeding wordt gemaximeerd tot een gedeelte daarvan. De premie is verschuldigd over het bedrag dat ligt midden tussen volle herbouwwaarde en maximale uitkering. Wordt toegepast wanneer vaststaat dat de verzekerde bij een totaalschade niet tot (volledige) herbouw zal overgaan.

Entry link: Vorkclausule

Vrij van Beschadigdheid (WB)

Door toepassing van de VVB-clausule (G1) blijft de dekking van een goederentransportverzekering beperkt tot uitsluitend de beschadigdheid (achteruitgang in kwaliteit of hoedanigheid) van de verzekerde goederen die is ontstaan ten gevolge van de in de WB-clausule genoemde gevaren.

Verlies (achteruitgang in hoeveelheid) van de verzekerde goederen is, binnen het kader van de polisvoorwaarden, volledig gedekt.

Entry link: Vrij van Beschadigdheid (WB)

Vrijgestelde gemoedsbezwaarden

Personen die op grond van principiële overwegingen geen verzekeringen sluiten en op basis hiervan zijn vrijgesteld van de verplichting een verzekering als gevolg van de WAM te sluiten. Wanneer zij schade aan derden veroorzaken moeten zij deze schade voor eigen rekening vergoeden. Voor zover ze daartoe niet in staat zijn neemt het Waarborgfonds Motorverkeer de schadevergoeding over.

Entry link: Vrijgestelde gemoedsbezwaarden

Vrijtekeningsbeding

Door het opnemen van een vrijtekeningsbeding of -clausule in een overeenkomst bevrijdt de ene part¡j (A) zich ten opzichte van de andere partij (B) van aansprakelijkheid. Als partij B zich door ondertekening van de overeenkomst hiermee akkoord verklaart, ziet hij af van zijn recht tot aansprakelijkstelling in geval van schade waarvoor partij A aansprakelijk is. Aansprakelijkheid als gevolg van een exoneratiebeding is in de regel uitgesloten van dekking onder de aansprakelijkheidsverzekering.

Entry link: Vrijtekeningsbeding

Vrijwaringsbeding

Een bepaling opgenomen in een contract, waarbij de ene partij overeenkomt om de verantwoordelijkheid over te nemen van de andere partij in geval dat een bepaalde gebeurtenis tot schade leidt en die andere partij daarvoor aansprakelijk gehouden wordt. Aansprakelijkheid als gevolg van een vrijwaringsbeding is in de regel uitgesloten van de dekking krachtens een aansprakelijkheidsverzekering.

Entry link: Vrijwaringsbeding

W

W.A.M./W.A.M.-Strik

De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen regelt de verplichting van bezitters of houders van motorrijtuigen om deze voor aansprakelijkheid te verzekeren. Voorts geeft de wet regels waaraan toegelaten verzekeraars moeten voldoen alsmede omtrent de dwingend voorgeschreven verzekeringsdekking.

Door het opnemen van de W.A.M.-Strik in de polis geeft de verzekeraar aan, dat ongeacht wat overigens in de polis is bepaald, de verzekering in ieder geval de door de W.A.M. voorgeschreven dekking biedt.

Entry link: W.A.M./W.A.M.-Strik


Page: (Previous)   1  ...  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  (Next)