Algemene Voorwaarden

Lees voordat je je aanmeldt deze gebruikersovereenkomst zorgvuldig door. Door het aanmelden bij Wftvragenbank.nl geef je aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de bepalingen in deze gebruikersovereenkomst en de bepalingen zonder voorbehoud te aanvaarden.

Verwerking persoonsgegevens

Hiermee informeert WftVragenbank u over de manier waarop wij omgegaan met uw persoonsgegevens. WftVragenbank respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). WftVragenbank is de Verwerkingsverantwoordelijke onder de (AVG) voor informatie die WftVragenbank verzamelt en verwerkt over klanten die producten van WftVragenbank afnemen. 


Welke gegevens worden verwerkt? 

WftVragenbank verwerkt de persoonsgegevens voor de voorbereiding en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst vanwege een door u van ons afgenomen product (artikel 6.1(b) AVG), waaronder relatiebeheer, rapportages en boekhouding. Persoonsgegevens worden opgeslagen gedurende de looptijd van een overeenkomst en daarna voor een wettelijk vastgestelde of toegestane periode. 

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • gebruikersnaam; 
 • e-mailadres; 
 • voor- en achternaam;
 • woonplaats (niet verplicht); 
 • organisatie (niet verplicht); 
 • module waarvoor u zich heeft aangemeld. 

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

WftVragenbank gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • de registratie van uw deelname aan de door u gekozen opleiding; 
 • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren; 
 • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren; 
 • om te voldoen aan op WftVragenbank rustende wet- en regelgeving.

Met wie delen wij uw gegevens? 

Het is WftVragenbank wettelijk niet toegestaan om uw persoonsgegevens openbaar te maken. Openbaarmaking is wel toegestaan om een met u gesloten overeenkomst na te komen. WftVragenbank mag uw persoonsgegevens met andere bedrijven alleen delen om te kunnen voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van een met u gesloten overeenkomst. U kunt hierbij denken aan uw werkgever of de afdeling personeelszaken van uw bedrijf. 

Uw rechten

U heeft het recht

 • informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die wij van u verwerken; 
 • ons te verzoeken om incorrecte of incomplete persoonsgegevens van u te verbeteren; 
 • ons te verzoeken om persoonsgegevens van u te verwijderen of de verwerking daarvan te beperken; 
 • bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6.1(f) AVG (gerechtvaardigd belang). 
Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om een overzicht te verkrijgen van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Dit overzicht kunnen wij als digitaal bestand verstrekken (indien mogelijk). Op verzoek sturen wij deze gegevens rechtstreeks naar een andere partij. 

Klachten 

Voor vragen over en/of verzoeken betreffende het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met WftVragenbank: info@wftvragenbank.nl

Een klacht over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken kunt u sturen naar klachtenAVG@wftvragenbank.nl. U kunt voor vragen of klachten ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Educatief doel

Het leermanagementsysteem Wftvragenbank.nl is een educatief portaal dat Wft (PE)-modules aanbiedt. Wij houden in het kader van dit leerproces en de leerresultaten statistieken bij.

Technisch doel

Wftvragenbank.nl is gebaseerd op een leermanagementsysteem dat in technische zin naar behoren dient te functioneren. Voor de procedure van aanmelding en authenticatie door Wftvragenbank.nl is je e-mailadres noodzakelijk. Wftvragenbank.nl plaatst alleen cookies op jouw computer om je te kunnen identificeren voor het gebruik van dit portaal en voor het optimaliseren van de website. Daarnaast draait Wftvragenbank.nl op software onder GPL-licenties, van verschillende open source-producten, zoals Moodle en MySQL. Daarnaast gebruiken wij voor de website zogenaamde plugins, zoals ‘flash’ en ‘pdf’. Op deze software zijn voorwaarden en licenties van derden van toepassing die door jou worden gerespecteerd.

Toepasbaarheid en gebruik van het portaal

Je dient je als gebruiker van Wftvragenbank.nl in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Wftvragenbank.nl behoudt zich het recht voor om eventuele teksten, berichten, forumbijdragen en dergelijke op Wftvragenbank.nl aan te passen of te verwijderen. Het is niet toegestaan om het portaal, dan wel de inhoud ervan, te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde en/of de goede zeden. Meer in het bijzonder, maar niet uitsluitend, zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

 • inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Wftvragenbank.nl, haar klanten en/of derden;
 • het doen van afbreuk makende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
 • het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
 • ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

In geval van inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom behoudt Wftvragenbank.nl zich ten opzichte van jou alle rechten voor, waaronder het recht om een einde te (doen) maken aan de inbreuk(en) en het recht om eventuele schade op jou te verhalen.

Te allen tijde heb je het recht Wftvragenbank.nl te verzoeken zijn/haar persoonsgegevens te verwijderen.

Aanspraken

Iedere aansprakelijkheid voor schade wordt uitgesloten, met name schade die een gevolg is van door Wftvragenbank.nl van derden gehoste haperende servers, niet naar behoren functionerende modulen en tekstuele en visuele fouten in het portaal.

De beperking van de aansprakelijkheid van Wftvragenbank.nl geldt niet wanneer de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Wftvragenbank.nl. Steeds geldt dat een eventuele schadeplichtigheid van Wftvragenbank.nl is beperkt tot de uitkering die zij van haar schadeverzekeraar ontvangt, en voor zover door laatstgenoemde geen uitkering zou plaatsvinden, voor het bedrag dat Wftvragenbank.nl ontvangt van degene die haar vrijwaart, althans gehouden is vrij te waren.

Tot slot ben je gehouden zelf een geschikte en up-to-date anti-computervirusprogramma te gebruiken dat regelmatig controleert op eventuele computervirussen. Wftvragenbank.nl garandeert niet dat de sofware op haar website vrij is van computervirussen en aanvaardt daartoe dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Wftvragenbank.nl is een leermiddel met als doel oefenmateriaal te bieden voor Wft (PE)-examens. Wftvragenbank.nl geeft geen garanties voor het welslagen van door cursist gemaakte examens.

Beveiliging

Je zal jouw accountinformatie (gebruikersnaam en wachtwoord) te allen tijde zorgvuldig behandelen en volstrekt geheim houden. Je staat er jegens Wftvragenbank.nl voor in dat de accountinformatie slechts persoonlijk wordt gebruikt. Voor eventueel gebruik door iemand anders en de daaruit voortvloeiende schade ben je zelf verantwoordelijk.

Overige

Wftvragenbank.nl is een handelsnaam en dienst van Wft Vragenbank V.O.F., gevestigd in Santpoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem onder KvK-nummer 34343721.

Wft Vragenbank V.O.F. behoudt zich de rechten voor om de gebruikersovereenkomst eenzijdig aan te passen en/of te wijzigen en om gebruikers de toegang tot Wftvragenbank.nl te ontzeggen.

De rechtsverhouding wordt beheerst door Nederlands recht, terwijl uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd is om kennis te nemen van geschillen tussen partijen.

Laatste wijziging: vrijdag, 1 juni 2018, 21:00