Algemene Voorwaarden

Lees voordat je je aanmeldt deze gebruikersovereenkomst zorgvuldig door. Door het aanmelden bij Wftvragenbank.nl geef je aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de bepalingen in deze gebruikersovereenkomst en de bepalingen zonder voorbehoud te aanvaarden.

Verwerking persoonsgegevens

Wftvragenbank.nl houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de Nederlandse privacyregelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden, in overeenstemming met deze regelgeving, op behoorlijke en zorgvuldige wijze en louter voor onderstaande doeleinden verwerkt. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, voor zover daarvan op navolgende wijze niet wordt afgeweken.

Educatief doel

Het leermanagementsysteem Wftvragenbank.nl is een educatief portaal dat Wft (PE)-modules aanbiedt. Wij houden in het kader van dit leerproces en de leerresultaten statistieken bij.

Technisch doel

Wftvragenbank.nl is gebaseerd op een leermanagementsysteem dat in technische zin naar behoren dient te functioneren. Voor de procedure van aanmelding en authenticatie door Wftvragenbank.nl is je e-mailadres noodzakelijk. Wftvragenbank.nl plaatst alleen cookies op jouw computer om je te kunnen identificeren voor het gebruik van dit portaal en voor het optimaliseren van de website. Daarnaast draait Wftvragenbank.nl op software onder GPL-licenties, van verschillende open source-producten, zoals Moodle en MySQL. Daarnaast gebruiken wij voor de website zogenaamde plugins, zoals ‘flash’ en ‘pdf’. Op deze software zijn voorwaarden en licenties van derden van toepassing die door jou worden gerespecteerd.

Toepasbaarheid en gebruik van het portaal

Je dient je als gebruiker van Wftvragenbank.nl in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Wftvragenbank.nl behoudt zich het recht voor om eventuele teksten, berichten, forumbijdragen en dergelijke op Wftvragenbank.nl aan te passen of te verwijderen. Het is niet toegestaan om het portaal, dan wel de inhoud ervan, te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde en/of de goede zeden. Meer in het bijzonder, maar niet uitsluitend, zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

  • inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Wftvragenbank.nl, haar klanten en/of derden;
  • het doen van afbreuk makende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  • het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
  • ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

In geval van inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom behoudt Wftvragenbank.nl zich ten opzichte van jou alle rechten voor, waaronder het recht om een einde te (doen) maken aan de inbreuk(en) en het recht om eventuele schade op jou te verhalen.

Te allen tijde heb je het recht Wftvragenbank.nl te verzoeken zijn/haar persoonsgegevens te verwijderen.

Aanspraken

Iedere aansprakelijkheid voor schade wordt uitgesloten, met name schade die een gevolg is van door Wftvragenbank.nl van derden gehoste haperende servers, niet naar behoren functionerende modulen en tekstuele en visuele fouten in het portaal.

De beperking van de aansprakelijkheid van Wftvragenbank.nl geldt niet wanneer de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Wftvragenbank.nl. Steeds geldt dat een eventuele schadeplichtigheid van Wftvragenbank.nl is beperkt tot de uitkering die zij van haar schadeverzekeraar ontvangt, en voor zover door laatstgenoemde geen uitkering zou plaatsvinden, voor het bedrag dat Wftvragenbank.nl ontvangt van degene die haar vrijwaart, althans gehouden is vrij te waren.

Tot slot ben je gehouden zelf een geschikte en up-to-date anti-computervirusprogramma te gebruiken dat regelmatig controleert op eventuele computervirussen. Wftvragenbank.nl garandeert niet dat de sofware op haar website vrij is van computervirussen en aanvaardt daartoe dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Wftvragenbank.nl is een leermiddel met als doel oefenmateriaal te bieden voor Wft (PE)-examens. Wftvragenbank.nl geeft geen garanties voor het welslagen van door cursist gemaakte examens.

Beveiliging

Je zal jouw accountinformatie (gebruikersnaam en wachtwoord) te allen tijde zorgvuldig behandelen en volstrekt geheim houden. Je staat er jegens Wftvragenbank.nl voor in dat de accountinformatie slechts persoonlijk wordt gebruikt. Voor eventueel gebruik door iemand anders en de daaruit voortvloeiende schade ben je zelf verantwoordelijk.

Overige

Wftvragenbank.nl is een handelsnaam en dienst van Wft Vragenbank V.O.F., gevestigd in Santpoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem onder KvK-nummer 34343721.

Wft Vragenbank V.O.F. behoudt zich de rechten voor om de gebruikersovereenkomst eenzijdig aan te passen en/of te wijzigen en om gebruikers de toegang tot Wftvragenbank.nl te ontzeggen.

De rechtsverhouding wordt beheerst door Nederlands recht, terwijl uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd is om kennis te nemen van geschillen tussen partijen.

Laatste wijziging: zaterdag, 26 november 2016, 15:35